Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente burgerland - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
juni 2018 Uitvoering Pilot JGGZ: gesprekken huisartsen RIB B-009 open details
juni 2018 Pilot parkeren: verlenging pilot, uitkomsten en evaluatie motie M-059 open details
juni 2018 Oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen raadsvoorstel motie M-60 open details
juni 2018 Motie Participatie en Ferm Werk raadsconsultatiebrief motie M-061 gewijzigd details
juni 2018 Ondersteunen van provinciaal project glasvezel in buitengebied RIB B-004 open details
juni 2018 Jaarrekening 2017 P&C-cyclus P-115 open details
juni 2018 Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige signalering en begeleiding KOPP kinderen M-069 open details
juni 2018 Jaarlijkse herijking actieplannen duurzaamheid raadsbesluit P-119 open details
juni 2018 Juni-overleg: vorm toezegging T-337 open details
juni 2018 Zienswijze Meerjarenbegroting Ferm Werk Voorstel B-013 afgedaan details
juni 2018 Verlenging overeenkomst accountant B-017 open details
september 2018 Beleidskader voor Straatverlichting + Lichtplan Binnenstad raadsvoorstel begroting P-010 gewijzigd details
september 2018 Nieuwe inzamelen: evaluatie eerste jaar P-123 gewijzigd details
september 2018 Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 & Ontwikkeling luchtkwaliteit RIB toezegging T-290 open details
september 2018 Binnenstadsvisie T-381 open details
september 2018 Uitgifte kavels Van Kempensingel toezegging T-271 open details
september 2018 Planvorming Exercitieveld RIB going concern P-037 open details
september 2018 Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) voor Woerden M-071 open details
september 2018 Motie Locaties woningbouw Kamerik M-068 open details
september 2018 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen RIB begroting P-016 gewijzigd details
september 2018 Beheerplannen groenblauw, wegen, gladheid en verlichting RIB begroting P-034 open details
september 2018 Stand van zaken afvalvrije scholen RIB P-131 open details
september 2018 Stand van zaken evaluatie betalen voor bouw- en sloopafval RIB P-132 open details
september 2018 Uitbrengen van een bestuursrapportage Raadsvoorstel begroting B-018 open details
september 2018 Afvalvrije scholen: basisscholen willen graag afval scheiden. Wettelijk is dit (nog) niet te regelen. Rijkswaterstaat is op nationaal niveau actief op dit dossier. Lokaal zoeken we naar tijdelijke mogelijkheden. RIB B-021 open details
september 2018 scholenprogramma 2018-2019 RIB B-022 open details
september 2018 Vierjarig project 'groen doet goed' RIB B-023 open details
september 2018 Herontwikkeling vrijkomende scholenlocaties Kamerik RIB B-024 open details
september 2018 Financiële afronding Bravo 6 en 8 RIB B-025 open details
september 2018 Cultuur in het Sociaal Domein en vise versa RIB B-026 open details
september 2018 Clientervaringsonderzoek: ervaringen jeugdhulp RIB B-027 open details
september 2018 Clientervaringsonderzoek: inzicht in zorgroutes RIB B-028 open details
september 2018 Uitvoeren communicatieplan (gericht op vindbaarheid WoerdenWijzer). Nieuwe website. Doorontwikkelen nieuwe website en sociale kaart RIB B-029 open details
september 2018 Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod RIB B-030 open details
oktober 2018 Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) RIB B-010 open details
oktober 2018 Aanpassing notitie financiële sturing en financiële verordening B-014 open details
oktober 2018 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel motie P-109 open details
oktober 2018 Programmabegroting 2019-2022 P&C-cyclus P-116 open details
oktober 2018 Bestuursrapportage 2018 P&C-cyclus P-117 open details
oktober 2018 Afstemmingsoverleg Rekenkamercommissie, accountant, college & raad + input interimcontrole P&C-cyclus P-118 open details
november 2018 Locatieonderzoek crematorium conform raadsmotie en gesprekken met de fracties Voorstel B-020 open details
november 2018 Strakke naleving en jaarlijkse actualisering van de notitie Financiële Sturing RIB B-031 open details
november 2018 Evaluatie MOP 2017 RIB B-032 open details
november 2018 MOP 2019, mede o.b.v. participatietraject RIB B-033 open details
december 2018 Motie stimulering hemelwaterafkoppeling M-066 gewijzigd details
december 2018 Motie sanering riooloverstorten M-067 open details
december 2018 Onderzoek openingstijden dienstverlening RIB 17R.00420 P-099 open details
december 2018 Controleprotocol 2018 RIB B-034 open details
december 2018 Per project de communicatie en participatie verzorgen. In 2018 voeren we een verbeterslag uit: participatietrajecten en inwonersavonden worden opnieuw vormgegeven aan de hand van pilots uit 2017. RIB B-035 open details
december 2018 Start van de inhaalslag (door aannemer) op het areaal lichtmasten en armaturen. RIB B-036 open details
december 2018 Actieplan fiets voor wijkoverstijgende aanpassingen aan het fietsnetwerk, als onderdeel van de uitwerking van de verkeersvisie. RIB B-037 open details
december 2018 Meldingen openbare ruimte management informatie RIB B-038 open details
december 2018 aanpak van snoeproutes d.m.v. acties die jongeren bewust maken van hun gedrag m.b.t. het weggooien van afval Voorstel B-039 open details
december 2018 Jaargesprek Wonen RIB B-040 open details
december 2018 Uitvoering Fase 1 verduurzaming sporthallen RIB B-041 open details
december 2018 De onderwijsvisie van Woerden RIB B-042 open details
december 2018 Implementatie regieondersteuning door Kwadraad en WelzijnWoerden. Deelname VNG programma Koplopers cliëntondersteuning RIB B-043 open details
december 2018 Lobby bij instellingen voor extra en intramurale zorg, zorgverzekeraars, cooperatie van huisartsen, GGZ instellingen, en andere relevante partijen RIB B-044 open details
december 2018 Herstructurering schuifruimte begroting P-070 open details
januari 2019 Jaarplan Cultuurnota RIB B-045 open details
februari 2019 Beheerplan ‘Begraven en cremeren in de gemeente Woerden’, op basis van (het nog in 2017 door de raad vast te stellen) beleidsplan. Voorstel B-019 open details
geen termijn GGD-taak Centering Parenting raadsvoorstel T-382 toegevoegd details
geen termijn Kinderraad P-129 open details
geen termijn Ervaringen BIEO toezegging T-336 open details
geen termijn Informatieveiligheid B-016 open details
geen termijn Vermindering valongevallen ouderen motie M-037 open details
geen termijn Kaders vestiging crematorium begroting P-075 open details
geen termijn Groenvisie Singel RIB P-043 gewijzigd details
geen termijn Verkeersdoorstroming Woerden-West T-371 gewijzigd details
geen termijn Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard RIB begroting P-092 open details
geen termijn Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel WTC / sportpark Cromwijck RIB P-111 open details
geen termijn Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg motie M-031 open details
geen termijn Verkeersvisie: oplaadpunten e-bikes motie M-032 open details
geen termijn Verkeersvisie: verwijderen onnodige en overbodige verkeersborden motie M-040 open details
geen termijn Motie gesprek provincie inzake financiële bijdrage verkeersmaatregelen M-070 open details
geen termijn Externe deskundige in kader van grondexploitaties P-041 open details
geen termijn Bijeenkomst raad / college / participatiegroep P-060 open details
geen termijn Vernieuwde nota Verbonden Partijen raadsvoorstel begroting P-090 open details
geen termijn Terugkoppeling wensen en bedenkingen toetreding ICT-Coöperatie RIB raadsbesluit P-120 open details
geen termijn Graspad Raadhuislaan Harmelen toezegging T-282 open details
geen termijn Verkeersvisie: Fietsactieplan, parkeerbeleid woonwijken, uitvoeringsplannen raadsvoorstel toezegging T-284 open details
geen termijn Uitwerking kaders visie Middelland toezegging T-348 open details
geen termijn Openstaande vraag: terugkoppeling ondertekening Klimaatverbond 2015 toezegging T-353 open details
geen termijn Mauritshof: vraagstuk verkeersdruk/-spreiding toezegging T-357 gewijzigd details
geen termijn Mauritshof: oplevering plan toezegging T-358 gewijzigd details
geen termijn Startnotitie vervolgproces verkeersvisie + advies participatiegroep raadsvoorstel T-359 open details
geen termijn Renovatie stadhuis T-372 open details
geen termijn Controle herkomst bouw- en sloopafval T-375 open details
geen termijn Evaluatie hondenuitloopveldje T-380 open details