122

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Motie

Motie 2019-12 Behoefte ouderenhuisvesting

Toezegging

Zo spoedig mogeiljk, doch voor 1 februari 2020 te starten met een onderzoek om de behoefte aan (zorggeschikte) ouderenhuisvesting in de dorpen in beeld te brengen, mede vanuit de ambities in de woonvisie; in het onderzoek onder punt 1 ook maatregelen en/of voorstellen te formuleren waarmee de gemeente haar actieve rol beter kan invullen; in het onderzoek tenminste ook te betrekken welke doorstroomeffecten nieuwbouw en/of nieuwe huisvestingsconcepten voor ouderen kunnen hebben op andere doelgroepen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.