123

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Motie

Motie 2019-14 Visie op toekomstbestendige dorpen

Toezegging

Voor de kaderbrief 2021 met alle relevante partijen, de belangrijke thema's te identificeren in het kader van leefbaarheid van het platteland en te starten met een visie op het toekomstbestendig houden en/of maken van de dorpen; daarnaast de regels van het herstructureringsfonds uiterljk gelijktijdig met de kaderbrief vast te stellen; hierbij de gedachte te betrekken dat het versterken en ruimte geven aan elementen als cultuur, kunst en historie een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid kunnen leveren; bij de begroting van 2021 de visie en daaraan gekoppeld de eerste projecten te presenteren; op basis van de visie een voorstel te doen hoe de herstructureringsreserve voldoende op peil te houden voor een effectieve inzet ten behoeve van de doelen die aan deze visie zijn verbonden

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.