128

Voorstel Jongerenraad inzake herinvoering schoolzwemmen

Toezegging

De pfh zegt toe om de voorstellen van het CDA verder te laten onderzoeken en een voorstel uit te werken met een beperkt aantal mogelijkheden voor scholen om te zwemmen; de scholen zorgen zelf voor het vervoer van en naar het zwembad; de mogelijkheid om 4 a 5 x per jaar te zwemmen; de kosten die hieraan verbonden zijn; sporten/bewegen te stimuleren; gesprekken met schoolbesturen

Stand van zaken

In het eerste kwartaal van 2020 informeren wij u over:
- Ontwikkelingen rondom de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht; - De start en verdere vorderingen Lokaal sport- en preventieakkoord; - De inzet van buurtsportcoaches in wijken en dorpen en samenwerking met FC Emmen Noaberschap United; - De mogelijkheden rondom schoolzwemmen. Te denken valt aan het aanbieden van Swim2Play, een traject waarin kinderen met plezier wateractiviteiten doen, hun conditie vergroten maar ook zwemveiligheid. We gaan in gesprek met scholen en zwembaden en werken aan een concreet voorstel. Loopt, er is contact geweest met de zwembaden. Enige vertraging in de planning door corona.
- Sport- en preventieakkoord is vastgesteld door het college. De raad is hier over geïnformeerd per brief.
- Wat betreft ontwikkeling JOGG, beleid op gebied van bewegen en leefstijl en samenwerking met FC Emmen / Noaberschap United wordt de raad in de tweede helft van 2020 geïnformeerd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.