21

bestemmingsplannen recreatieterreinen (permanent wonen)

Motie

Motie 15-02

Toezegging

Onverlet de vaststelling van de nieuwe bestemmingsplannen voor de recreatiegebieden nu een start te maken met de herziening van het beleid rond permanent wonen op recreatieparken. De ontwikkelingen en discussies binnen de provinie en elders in Nederland te volgen en te betrekken bij de herziening van het beleid. De bewoners van deze parken bij de planvorming te ondersteunen en te faciliteren. Samen met deze bewoners initiatieven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op parken een combinatie van recreatie en permanent wonen mogelijk te maken zonder dat sprake is van een echte woonwijk, onder welke voorwaarden dit kan en hoe knelpunten kunnenw orden opgelost, waarbij duidelijk is, dat onderhoud en bekostiging van het park door de bewoners zelf dient te gebeuren. Daarbij moet nadrukkelijk worden vermeden dat er sprake is van een woonbestemming. Deze initiatieven kans te geven als pilots en daartoe de grenzen van de regels op te zoeken en waar mogelijk en nodig ook op te rekken. Handhaving van de regels rond permanent wonen op te schorten tot het nieuwe beleid is vastgesteld in deze of andere in dit kader te benoemen specifieke situaties waarin sprake is van overleg tussen de gemeente en coördinatoren van de pilots. De raad perodiek te informeren over de stand van zaken rond de pilots en rond de herziening van het beleid in dit kader.

Stand van zaken

In uitvoering. Zie ook door raad vastgesteld bestemmingsplan Ermerstrand en Handhavings-programma 2017 (2e kwartaal)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.