47

informatiebeleidsplan

Motie

Motie 16-10

Toezegging

Uitvoering geven aan amendement 2016-10: informatiebeleidsplan besluit: Beleidsvoornemen 2h. Uit het raadsvoorstel te schrappen. Alle teksten die verwijzen naar dit beleidsvoornemen uit de begroting en de meerjarenraming te schrappen. Bij de tekst over het informatiebeleidsplan 2020 op pagina 110 van de begroting de volgende tekst toe te voegen: Het informatiebeleidsplan en de daarbij horende begroting zal op korte termijn ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd

Stand van zaken

Op 21 maart is het informatiebeleidsplan in een thema/informatiebijeenkomst bedrijfsvoering uitvoerig besproken en toegelicht. Er is stil gestaan bij zowel de inhoudelijke keuzes als de financiële doorvertaling hiervan. Afgesproken is dat het niet nodig is om (nogmaals) separaat dit voorstel naar de raad te sturen, maar dat de financiële effecten zullen worden meegenomen in de (meerjaren)begroting 2018

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.