95

Motie 2018-20 Terugdringen kinderarmoede

Motie

Motie 2018-20 Terugdringen kinderarmoede

Toezegging

Met kinderen en jongeren actief in gesprek te gaan via bijv. de Speaking Minds methode, gekoppeld aan onze Jongerenraad. Evt. kosten voor uitvoering van de methode Speaking Minds op te vangen binnen de budgetten sociaal domein. Voorstellen voor uitbreiding van het kindpakket aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de kaderbrief 2020.

Stand van zaken

Er is een beleidsregel Kindpakket 2019 vastgesteld door het college. Wordt meegenomen in de tussenevaluatie van het minimabeleid. De raad wordt in september/oktober geïnformeerd. Middels de tussenevaluatie minimabeleid is de motie afgehandeld
Tevens programmatische aanpak kansrijk opgroeien.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.