Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Jaar Kwartaal Maand Nummer Onderwerp Status Portefeuille Fase  
Jaar Kwartaal Maand Nummer Onderwerp Status Portefeuille Fase  
2021 Q2 06 2020-105 zal benchmark omvang gemeentelijke organisatie aan raad doen toekomen als onderlegger voor gesprek over gewenste omvang (n.a.v. motie Stadspartij) Benjamins
2021 Q2 06 2020-204 komt met voorstel betreffende cameratoezicht. Wil met raad hierover van gedachten wisselen voorstel Schuiling
2021 Q2 / Q3 2019-180 Als gemeente mee gaat doen met wietexperiment terugkomen op preventiekant drugs brief Schuiling
2021 Q3 2019-73 Neemt in volgende jaarplan Veiligheid de onderwerpen 'aardbevingen' en 'escalatiemodel woonoverlast' mee Schuiling
2021 Q3 2021-120 Zal de raad een afschrift sturen van de brief van de 10 regioburgemeesters samen met het Openbaar Ministerie en de politie over de zorgen over de rechtstaat. Schuiling
2021 Q3 08/09 2021-22 Zal de raad inzicht geven in wat er allemaal al gebeurd is met de gelden die mede door het rijk beschikbaar zijn gesteld, en zal de impactanalyse die van het sociaal domein is gemaakt aan de raad beschikbaar stellen. brief Diks
2021 Q3 09 2020-202 HRM-sessie (onderwerpen oa missie/visie gemeente Groningen bijeenkomst Benjamins
2021 Q3 09 2021-82 Voortgang Nationaal Programma Onderwijs. brief Bloemhoff gewijzigd
2021 Q3 09 2020-197 Stuurt raad aanvullende informatie betreffende sanctionering vd aanbieders/cliëntondersteuning - wachtlijsten brief Diks
2021 Q3 09 2020-209 komt terug op thema jongerenparticipatie Diks
2021 Q3 09 2021-06 Draagt er zorg voor dat de selectiecommissie op de hoogte is van het feit dat de onafhankelijk voorzitter niet recent in een ander verband betrokken is geweest bij de organisatie of in een recent verleden opdrachten heeft gehad van de organisatie, zodat niet alleen de politieke onafhankelijkheid is gewaarborgd, maar ook de onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie. mededeling Diks
2021 Q3 09 2021-58 / 2019-241 Rapportage over monitoring armoedemiddelen, wethouder komt dan ook terug op tussendoelen (indicatoren-sessie) / Regelmatig met de raad in overleg treden vanwege het learning by doing karakter van het armoedebeleid. sessie Diks
2021 Q3/Q4 09/10 2020-206 wil met de raad in gesprek over het vraagstuk hoe we groepen mensen kunnen bereiken die gevoelig zijn voor het wantrouwen, ongenoegen ervaren, zich miskend voelen (nav het nieuws, sociale media). Wellicht met behulp van de RUG bijeenkomst Schuiling
2021 Q3/Q4 2021-47 Wil n.a.v. voorstel PVV, instellen van een vandalenfonds in kader van jaarwisseling, eerst wetgeving verkennen en komt terug op eventuele mogelijkheden Schuiling
2021 Q4 2021-115 College komt in het najaar terug op wat we als gemeente kunnen waarmaken t.a.v. het verkorten van betaaltermijnen. Benjamins
2021 Q4 2021-41 technische sessie warmtetransitieplan sessie Broeksma
2021 Q4 2021-95 Motie OV-verbinding Zernike brief Broeksma
2021 Q4 2020-258 Voorbereidingskrediet Insnijding Emma viaduct (auto/ busontsluiting) voorstel Broeksma/ v. der Schaaf
2021 Q4 2021-111 Zal bekijken hoe het subsidieplafond voor groene daken verhoogd kan worden en zal de raad daarover in het najaar informeren. Het ‘slot’ op de subsidieregeling wordt verwijderd, zodat mensen dit jaar weer aanvragen kunnen doen. brief Diks
2021 Q4 2021-102 Zal na de zomer de raad informeren over het breder oppakken van gezonder eten brief Diks
2021 Q4 2021-116 Is met Kelderwerk en WerkPro in gesprek hoe verder en komt hier voor de begrotingsbehandeling op terug. Diks
2021 Q4 2021-117 College ondersteunt de intentie voor meer geld voor inkomensondersteuning en bijzondere bijstand en wil dit structureel aanpakken. Komt met een voorstel voor de begrotingsbehandeling. Diks
2021 Q4 2021-119 College bekijkt de mogelijkheden voor bouw van nieuwe sporthallen in de gebiedsontwikkeling aan oost- en westzijde van de gemeente (Suikerzijde, Kardinge, Eemskanaalzone). Komt in het najaar met een IAPBB (Integraal Accommodatie Plan Bewegingsonderwijs en Binnensport). Jongman
2021 Q4 2018-160 Neemt de discussie inzake prostitutiebeleid (met vrij massief bezwaar tegen aanpassing beleid) mee terug naar college en komt t.z.t. met nieuw voorstel voorstel Schuiling
2021 Q4 2021-113 Komt dit jaar met een evaluatie van de genomen maatregelen (Noorderplantsoen/Stadsstrand) op een relevant moment. brief Schuiling
2021 Q4 2021-121 Komt in het najaar met een brede discussie over mensenhandel en zal motie 12 hierin meenemen. Schuiling
2021 Q4 2021-108 Locatie woningbouw Woltersum: zal de raad informeren over de uitkomsten van thematafel Wonen op 5 juli en op termijn een voorstel met de afweging van de voor- en tegens naar de raad sturen brief v. der Schaaf
2021 Q4 10 2021-72 Update Groninger model brief Benjamins
2021 Q4 10 2021-85 Aanpak Jeugdwerkloosheid brief Bloemhoff gewijzigd
2021 Q4 10 2021-84 Integraal Accommodatieplan bewegingsonderwijs en binnensport (IABB) brief Bloemhoff/ Jongman
2021 Q4 10 2020-192 Zal uitkomst mbt afwegen verschillende belangen (mn roeiers Gyas/Hunze) tav faunapassages Ketwich Verschuur brug met raad delen Broeksma gewijzigd
2021 Q4 10 2020-188 Reactie motie gemeentelijk laadpalenbedrijf brief (w&b) Broeksma
2021 Q4 10 2020-194 Komt terug met oplossing voor minder validen aanvullend op WMO-vervoer brief Broeksma
2021 Q4 10 2020-216 Gaat onderzoeken of het (ook i.r.t. OV) mogelijk is om in het hele gebied (diepenring) 30 km regime in te voeren Broeksma
2021 Q4 10 2021-57 Beleidskader zon op daken voorstel Broeksma
2021 Q4 10 2019-192 Beleidskader zonneparken voorstel Broeksma
2021 Q4 10 2019-250 Info over nader onderzoek Paddepoelsterbrug brief Broeksma
2021 Q4 10 2019-252 MIRT-onderzoek busbaanbrug brief Broeksma
2021 Q4 10 2021-08 Zal de raad eind van het jaar een voorstel sturen hoe om te gaan met alle bestaande regelingen in het armoedebeleid. Hierin wordt de meerkostenregeling meegenomen. voorstel Diks
2021 Q4 10 2021-114 Wachtlijsten met berekking tot uithuisplaatsingen Diks
2021 Q4 10 2019-272 Evaluatie gemeentelijk gezondheidsbeleid (Incl Healthy Ageing Visie). (incl. stavaza ambitie gezondste gemeente van Nederland) brief Diks
2021 Q4 10 2021-11 Jaarrapportage 'geweld hoort nergens thuis' brief Diks
2021 Q4 10 2021-103 Zal de raad na de zomer informeren over de inzet van extra middelen vanuit het Rijk in het kader van discriminatie mededeling Chakor
2021 Q4 10 2020-226 Verordening inburgering voorstel Chakor
2021 Q4 10 2021-79 Voortgang toekomst Kardinge brief Jongman
2021 Q4 10 2020-241 Collegebrief maatschappelijke diensttijd (motie) brief Jongman
2021 Q4 10 2021-145 Analyse gestegen bouwkosten brief Van der Schaaf/ Bloemhoff nieuw
2021 Q4 10 2021-30 Update stapelingsonderzoek / doorbraakproject brief Jongman/ Diks
2021 Q4 10 2021-141 Raad ontvangt afschrift info richting omwonenden over verdere procesgang rondom Scheffer / vd Veen brief Chakor nieuw
2021 Q4 10 2020-107 Neemt de raad mee m.b.t. de ontwikkelingen in de plannen om de mensenhandel in de provincie aan te pakken, inclusief opvolging rapport-Roemer (n.a.v. motie: gaat met raad in overleg als er zich betere alternatieven aandienen m.b.t. bewustwording in plaats van een week tegen de mensenhandel) bijeenkomst Schuiling
2021 Q4 10 2020-57 Ontwerp structuurvisie/MER Reitdiepzone brief v. der Schaaf gewijzigd
2021 Q4 11 2021-144 Derde steunpakket cultuur voorstel Benjamins nieuw
2021 Q4 11 2021-150 Brief Vervolg muziekcentrum - stand van zaken brief Benjamins nieuw
2021 Q4 11 2021-74 Broedplaatsenbeleid brief Benjamins
2021 Q4 11 2021-107 Zal bij de begroting zorgen voor uitsplitsing van het SIF, zodat het inzichtelijker is voro de raad wat daar in zit Benjamins
2021 Q4 11 2020-185 Europapark brief Benjamins
2021 Q4 11 2019-330 Strategie werklocaties voorstel Benjamins
2021 Q4 11 2019-315 De analyse waarom bedrijven wegtrekken uit Groningen te delen met de gemeenteraad. Benjamins
2021 Q4 11 2019-326 Actualisatie structuurvisie detailhandel voorstel Benjamins
2021 Q4 11 2019-327 Actualisatie horecanota voorstel Benjamins
2021 Q4 11 2019-328 bestemmingsplan daghoreca binnenstad Benjamins
2021 Q4 11 2021-86 Planvorming Bisschop Bekkersschool en De Kleine Wereld brief Bloemhoff
2021 Q4 11 2020-232 Huisvestingsplan onderwijs Groningen Zuid, uitkomsten eerste verkenning         voorstel Bloemhoff
2021 Q4 11 2020-234 Tussenstand Werkprogramma brief Bloemhoff
2021 Q4 11 2020-236 Concept Vensterschool n.a.v. aanbeveling rekenkamerrapport brief Bloemhoff
2021 Q4 11 2020-133 Definitieve Mobiliteitsvisie: - Wil in de mobiliteitsvisie aandacht geven aan de suggestie van de Fietsersbond – 30 kilometerwegen met een vrij liggend fietspad voor de kwetsbare deelnemer - Neemt de suggestie mee om een integraal plan aan het Rijk te presenteren. voorstel Broeksma
2021 Q4 11 2020-139 Warmtetransitieplan voorstel Broeksma
2021 Q4 11 2021-136 Voortgang inburgeren + beantwoording motie brief Chakor
2021 Q4 11 2021-137 Motie Maai mei niet brief Chakor
2021 Q4 11 2021-04 Zal min. 1x per jaar rapporteren over gemeentelijke overleggen met natuurorganisaties zoals IVN en NMF mededeling Chakor
2021 Q4 11 2020-87 Komt (mede n.a.v. RKC-rapport) met conclusies op onderzoek naar mogelijkheden klimaatparagraaf/ambitieweb of ander instrument brief Chakor
2021 Q4 11 2020-88 uitvoeringsagenda circulaire economie Chakor
2021 Q4 11 2020-87 Komt (mede n.a.v. RKC-rapport) met conclusies op onderzoek naar mogelijkheden klimaatparagraaf/ambitieweb of ander instrument brief Chakor
2021 Q4 11 2021-65 Besluitvorming plan TJG Diks
2021 Q4 11 2021-67 Evaluatie bewindvoerdersbeleid brief Diks
2021 Q4 11 2020-97 Nieuw actieplan toegankelijkheid (met o.a. resultaat onderzoek (i.c.m. media) naar mogelijkheden voor 'Groningse Irma' (breed inzetbare doventolk) en aandacht voor opwaardering en ondersteuning van de werkgroep toegankelijkheid) Chakor
2021 Q4 11 2020-248 Collegebrief update MJP sport&bewegen brief Jongman
2021 Q4 11 2020-177 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 brief Jongman
2021 Q4 11 2021-140 Informatie over uitkomsten en vertaling onderzoek Icopal, plan van aanpak en mogelijkheden rondom intensivering van toezicht (evt gevolgd door een technische sessie) brief Chakor nieuw
2021 Q4 11 2020-155 Leidraad Openbare Ruimte i.c.m. defintieve mobiliteitsvisie brief v. der Schaaf gewijzigd
2021 Q4 11 2021-125 Technische sessie grexen voorafgaand aan begroting v. der Schaaf gewijzigd
2021 Q4 11 2021-126 Actualisatie binnenstad en inrichtingsplan Grote Markt v. der Schaaf gewijzigd
2021 Q4 11/12 2020-169 Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie) voorstel v. der Schaaf gewijzigd
2021 Q4 12 2020-259 Gebiedsvisie Stationsgebied/ Glaudé brief v.der Schaaf/ Benjamins gewijzigd
2021 Q4 12 2021-01 Digitale Agenda Benjamins
2021 Q4 12 2021-38 Kwartaalrapporrage ARZ brief Broeksma
2021 Q4 12 2020-50 Per half jaar wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de (financiele) voortgang van WarmteStad                                   Broeksma
2021 Q4 12 2021-68 Dringt aan bij het CHP om dit jaar te rapporteren over SROI, zodra deze rapportage binnen is wordt deze gedeeld met de raad Broeksma
2021 Q4 12 2020-136 Zeggenschap ouders en docenten in het onderwijs bijeenkomst Bloemhoff
2021 Q4 12 2020-235 Update accommodatiebeleid fase 2 brief Bloemhoff
2021 Q4 12 2021-87 Update Onderwijsagenda brief Bloemhoff
2021 Q4 12 2021-88 Programma en Overzicht onderwijshuisvesting voorstel Bloemhoff
2021 Q4 12 2021-89 Voortgang Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs   brief Bloemhoff
2021 Q4 12 2021-90 Update programma Impact Ondernemen brief Bloemhoff
2021 Q4 12 2021-104 Evaluatie inkoopbeleid brief Chakor
2021 Q4 12 2020-103 Besluitvorming inkoop jeugdhulp voorstel Diks
2021 Q4 12 2020-172 Regiovisie inkoop jeugdhulp (norm voor opdrachtgeverschap) Diks
2021 Q4 12 2020-246 Vervangingsinvesteringen sport 2022 voorstel Jongman gewijzigd
2021 Q4 12 2020-247 co-investeringsfonds sport + subsidieplafond 2022 voorstel Jongman gewijzigd
2021 Q4 12 2021-31 Voortgangsrapportage projecten impulsgelden/ rapportage stand van zaken Impulsgelden / Onder de Pannen Jongman gewijzigd
2021 Q4 12 2020-98 Actualisatie dierenwelzijnsnota (inclusief terugkoppeling t.a.v. wat en hoe van diervriendelijk beleid m.b.t. duiven) brief Jongman gewijzigd
2021 Q4 12 2021-101 Inrichtingsplan Grote Markt + PvE Grote Markt v. der Schaaf
2021 Q4 12 2021-128 Zodra er meer duidelijk is over de komende winterregeling maatschappelijke opvang krijgt raad informatie Jongman nieuw
2021 Q4 12 2021-118 College zal bij het Meerjarenprogramma Wonen (eind van het jaar) in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn t.a.v. het omzetten van kamerhuurpanden naar studio’s + Koppeling energie-/huurprijzen v. der Schaaf
2021 Q4 12 2020-149 Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave 2022 v. der Schaaf
2021 Q4 12 2020-154 Verstedelijkingsstrategie v. der Schaaf
2021 Q4 12 2016-250 Actualisatie programma binnenstad + spoorboekje projecten v. der Schaaf gewijzigd
2022 2019-195 Verbeterd VO verbindingen Oosterhamrikzone Broeksma
2022 2019-220 Verbetering op Blauwborgje brief Broeksma gewijzigd
2022 2019-282 Algehele evaluatie Bussen over West / Binnenstad West brief Broeksma gewijzigd
2022 2020-193 Herijking van alle locatieprofielen (in onderlinge samenhang) brief Chakor
2022 Q1 2020-163 Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES) kaart voorstel Jongman/ v. der Schaaf/ Chakor
2022 Q1 2021-29 Woonzorgvisie voorstel Jongman/ v. der Schaaf
2022 Q1 2021-70 Vervolg visie MartiniPlaza Benjamins
2022 Q1 2021-91 Stand van zaken experiment Basisbaan brief Bloemhoff
2022 Q1 2021-94 Uitwerking kaders Fonds Energietransitie voorstel Broeksma
2022 Q1 2021-03 technische sessie in het kader van evaluatie besluiten m.b.t. deelscooters, waarin gekeken wordt aan welke knoppen er gedraaid kan worden bijeenkomst Broeksma
2022 Q1 2020-217 Evaluatie beleidsregels vellen houtopstand brief Chakor
2022 Q1 2021-05 Terugkoppeling over het monitoren van het onderhoud t.a.v. het extra toegevoegde groen Chakor
2022 Q1 2021-100 Definitieve regeling Natuurinclusief bouwen Jongman/ v. der Schaaf
2022 Q1 2021-43 ENSIA Verantwoording informatiebeveiliging brief Broeksma
2022 Q1 2021-127 Short Stay beleid brief v. der Schaaf gewijzigd
2022 Q1 2020-257 Stedenbouwkundige visie De Held III v. der Schaaf gewijzigd
2022 Q1 01 2021-71 Founded in Groningen Benjamins gewijzigd
2022 Q1 01 2020-237 Crisisdienstverlening en mobiliteitsdienstverlening brief Bloemhoff
2022 Q1 01 2020-171 / 2019-272 Lokaal gezondheidsakkoord. / evaluatie gemeentelijk gezondheidsbeleid (incl. Healthy ageing visie) (incl. stavaza gezondste gemeente van Nederland) -> punten samengevoegd raad Diks
2022 Q1 01 2019-236 Dicussie notitie evenementenbeleid brief Chakor
2022 Q1 01 2019-263 Afboeken boekwaarde Gelijk Speelveld voorstel Jongman gewijzigd
2022 Q1 01 2021-80 Kleedkamernorm brief Jongman gewijzigd
2022 Q1 01 2020-178 Tussenstand nota sociale basis Jongman
2021 Q1 01 2018-57 Dudok aan het diep v. der Schaaf
2022 Q1 01 2021-149 Wijkvernieuwingsplan en uitvoeringsprogramma Lewenborg brief v. der Schaaf gewijzigd
2022 Q1 01 2021-148 SOK Stadshavens voorstel v. der Schaaf nieuw
2022 Q1 01 2021-133 Marktconsultatie mbt woonfunctie Zernike brief v. der Schaaf
2022 Q1 01 2021-54 Geactualiseerde Omgevingsvisie + Aanpak lichthinder voorstel v. der Schaaf
2022 Q1 01 2021-142 Halfjaarlijks gesprek met raad over lobby verstedelijking en mobiliteit (in Q1 aan de hand van MJP’s Wonen en Verkeer) v. der Schaaf nieuw
2022 Q1 01 2021-130 Kredietaanvraag Openbare Ruimte Selwerd-West Voorstel v. der Schaaf gewijzigd
2022 Q1 01 2021-131 Kredietaanvraag openbare Ruimte tbv herstructurering Selwerd-Oost – voorstel - streven is samen met bovenstaand stuk anders Q1 2022 Voorstel v. der Schaaf gewijzigd
2022 Q1 02 2019-70 Toekomst ontwikkelingen warenmarkt Benjamins gewijzigd
2022 Q1 02 2021-75 Fair practice onderzoek brief Benjamins gewijzigd
2022 Q1 02 2021-83 Nacalculatie Kindcentrum Ten Boer voorstel Bloemhoff gewijzigd
2022 Q1 02 2020-126 “Kredietaanvraag Peter Petersenschool, inclusief update verkeersontwerp en ontwerp Brinkschool (Reactie 2e deel motie verkeersveiligheid Rummerinkhof/ontwerp Fietsstraat) voorstel Bloemhoff gewijzigd
2022 Q1 02 2020-132 Nacalculatie MFA de Wijert voorstel Bloemhoff
2022 Q1 02 2021-106 Raad ontvangt info (vlak voor of na reces) over bespreking thema mensenhandel (arbeidsmigranten) in het najaar brief Schuiling gewijzigd
2022 Q1/Q2 2020-61 Vaststelling structuurvisie/MER Reitdiepzone voorstel v. der Schaaf gewijzigd
2022 Q2 2021-96 Uitwerking windpark Roodehaan voorstel Broeksma
2022 Q2 2021-97 Uitwerking zonnepark Meerstad Noord voorstel Broeksma
2022 Q2 2021-98 Herijking beleid windenergie voorstel Broeksma
2022 Q2 2019-239 Vaststelling nieuw beleidskader evenementen voorstel Chakor
2022 Q2 2021-81 Gelijk speelveld Haren resp. Ten Boer voorstel Jongman
2022 Q2 2021-132 Voortgangsrapportage Regiodeal brief v. der Schaaf
2023 Q2 2021-99 RES 2.0 voorstel Broeksma
2022 Q2 05/06 2020-156 Ontwerp- bestemmingsplan gebouwd erfgoed brief v. der Schaaf gewijzigd
2022 Q2 04 2021-146 Collegebrief Ontheffingenbeleid Venstertijden Brief Broeksma Nieuw
2022 Q3 07 2021-147 Raadsvoorstel Legesverordening Ontheffingen venstertijden voorstel Broeksma nieuw
2022 Q3 07 2020-123 Kredietaanvraag Brinkschool / gymzaal/ verkeer voorstel Bloemhoff gewijzigd
2022 Q3 09 2021-143 halfjaarlijks gesprek met raad over lobby verstedelijking en mobiliteit (in Q1 aan de hand van MJP’s Wonen en Verkeer) v. der Schaaf nieuw
2022 Q3/Q4 2017-309 realisatiebesluit nieuw muziekcentrum (ontwerpfase). Benjamins gewijzigd
2022 Q4 2020-243 Raadsvoorstel toekomst Kardinge voorstel Jongman
2023 2020-28 1 à 1,5 jaar na her-gebruikname van het stadhuis wordt geëvalueerd hoe het gaat met flexibele werkruimten v. der Schaaf
2023 Q4 2015-233 Bomenstructuurvisie Sterke Stammen = evaluatie bomenstructuur Chakor
2023-2026 2017-310 aanbesteding en realisatie uitvoering nieuw muziekcentrum Benjamins
PM 2018-112 DO Sint Jansstraat Westelijke deel Broeksma
PM 2018-126 Als verkeerseducatie weer aan de orde komt, wordt contact opgenomen met deelnemers jeugddebat 2018 (mailadressen bekend bij griffie) griffie
PM 2019-112 Zal regelmatig terugkoppelen uit zijn gesprekken met Shell Schuiling
PM 2019-241 Regelmatig met de raad in overleg treden vanwege het learning by doing karakter van het armoedebeleid. Diks
PM 2019-275 Er komt (maximaal) een keer per jaar een rapportage komt over de voortgang van de NPG. brief Schuiling
PM 2019-276 Reactie motie Verkeersveilige omgeving Merodelaan brief Broeksma
PM 2020-158 Reitdiepzone: voorontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg 137a brief v. der Schaaf
PM 2020-200 Zal een sessie arrangeren tussen cultuurpijlers en raad om beelden uit te wisselen bijeenkomst Benjamins
PM 2020-233 Nieuwe verordening loonkostensubsidie (n.a.v. nieuwe wetgeving ikv Breed Offensief)                Bloemhoff
PM 2020-253 M.b.t. bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren: * afwijkingsbevoegdheid vooraf te delen met de raad; * als omgevingsvergunning voor gebouw/plan gereed is deze naar raad zenden; * raad krijgt informatie over mogelijkheid om ingang supermarkt naar voorkant te verplaatsen brief v. der Schaaf
PM 2021-105 Raad ontvangt info over inkoopactie met zonnepanelen (energieloket) brief Broeksma
PM 2021-110 Vraagt bij wethouder Van der Schaaf na wat de stand van zaken is met betrekking tot het versturen van brieven aan eigenaren van karakteristieke panden. Schuiling
PM 2021-112 Wil met plan van aanpak komen, o.a. om meer grip te krijgen op de vastgoedontwikkelingen. Daarom is de € 300.000,- voor onderzoek nodig. v. der Schaaf
PM 2021-16 Twee keer per jaar op de agenda de stand van zaken rond deze thema's in relatie tot bijv. de gesprekken met Provincie, RGA en het rijk (BO MIRT), waarbij raad ook zaken kan meegeven v. der Schaaf
PM 2021-24 Zal de raad breed betrekken bij de participatieverordening Benjamins
PM 2021-44 Zal intern uitzoeken of ondersteuning Kelderwerk past binnen de regels, wil geen precedenten scheppen en komt hierop terug; zal ook breder kijken of er meer van deze instellingen in de problemen zitten. mededeling Diks
PM 2021-45 Zal bij plaatsing van nieuwe straatnaamborden meer achtergrondinformatie geven, en zal kijken of De Held III ‘De Heldin’ kan worden genoemd met daarbij passende straatnamen. v. der Schaaf
PM 2021-48 zegt toe er persoonlijk op toe te zien dat bij de volgende verkiezingen in het begeleidend schrijven bij de stempas duidelijk zal staan dat het mee te brengen identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Schuiling
PM 2021-50 zegt toe dat proactieve acties vanuit de wijken en dorpen uitdrukkelijk een plek zal krijgen in de wijk- en dorpsdemocratie. Zal ook de gebiedsteams hierbij betrekken. Benjamins
PM 2021-66 Besluitvorming over inkoopstrategie specialistische schil Diks
PM 2021-76 Uitkomsten onderzoek Joodse tegoeden / erfpachten Schuiling
PM 2021-77 Komt terug op plan van aanpak voor de stoepen waarbij tegels niet goed zijn teruggelegd na aanleg kabels (in samenhang met begroting stadsbeheer waarin budgetten voor onderhoud openbare ruimte zijn opgenomen) v. der Schaaf nieuw
PM 2021-78 Zal raad meer inzicht bieden in samenhang plannen Laan Corpus den Hoorn / Van Ketwich Verschuurlaan en meer scherpte aanbrengen in keuzes zodat raad zich goed beeld kan vormen en tot oordeel kan komen v. der Schaaf nieuw
PM 2021-122 Zal raad in kader van onderwijs informeren over resultaten / uitkomsten van onderzoek naar gezamenlijke aanmeldprocedure (incl. bevorderen van kansgelijkheid) Bloemhoff nieuw
PM 2021-123 Zal raad bij start pilot Gezinsverzorger informeren hoe e.e.a. in de praktijk zal worden uitgevoerd. Diks nieuw
PM 2021-138 Zal raad informeren over / betrekken bij tussenfases richting voorlopig ontwerp Gerrit Krolbrug Broeksma nieuw
PM 2021-139 Komt met tijdlijn m.b.t. de momenten van verdere besluitvorming Verstedelijkingsstrategie v. der Schaaf nieuw
PM 2019-305 Voorontwerp bestemmingsplannen Jaho brief v. der Schaaf gewijzigd