Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Jaar Q Mnd Nummer Onderwerp Status Portefeuille Fase Opmerking  
Jaar Q Mnd Nummer Onderwerp Status Portefeuille Fase Opmerking  
2024 Q1 02 2024-12 Herijking zorg en veiligheid: onbegrepen gedrag voortgang Molema
2024 Q1 03 2024-31 Update voortgang huiselijk geweld kindermishandeling geweld tegen vrouwen brief Molema
2024 Q2 2023-360 Uitvoeringsprogramma horeca-kader (incl. motie dag met de daghoreca) Motie Meer ruimte voor de kleine retailondernemer Motie Bruine kroegen Bloemhoff gewijzigd valt in twee dingen uiteen: 1. regulering bezorghoreca daghoreca (incl. motie dag met de daghoreca) Q3/07 2. stimuleringsaanpak lokaal ondernemerschap (incl motie bruine kroegen) Q3/Q4
2024 Q2 2023-413 startonderzoek rekenkamer invulling nationaal programma leefbaarheid en veiligheid Eikenaar/ v. Niejenhuis Gaat in maart uit voor ambtelijke hoor en wederhoor
2024 Q2 2023-437 Rekenkamerrapport gemeentelijke vennootschappen voorstel v. Niejenhuis Het bevindingenrapport is onlangs voor ambtelijke hoor en wederhoor uitgegaan
2024 Q2 2023-254 Rekenkamerrapport Coronagelden Wijnja moet nog uit voor ambtelijke hoor en wederhoor
2024 Q2 04 2023-423 Gaat een onafhankelijk onderzoek doen naar belastbaarheid voetbalvelden 1-2-3 op sportpark Corpus den Hoorn Jongman Toezegging PW 20-09-2023
2024 Q2 04 2024-229 Aanpak Groningen dementievriendelijk brief Jongman
2024 Q2 04 2024-63 Aanpak integrale aanpak preventie, vroeg signalering en doorbreken intergenerationele problematiek Sessie Molema
2024 Q2 04 2023-354 Integrale aanpak Gele loper Schuiling (+ Komt schriftelijk terug op de samenstelling van de groepen mensen / dealers die zich ophouden bij de Ubbo Emmiussingel en de Ubbo Emmiusstraat)
2024 Q2 05 2023-391 Locatieonderzoek woonwagenstandplaatsen brief v. Niejenhuis
2024 Q2 05 2023-347 Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht, incl. highlights voor vervolg v. Niejenhuis
2024 Q2 05 2024-282 Conceptbegroting 2025 en voorlopige jaarrekening 2023 Groninger Archieven Schuiling
2024 Q2 06 2024-46 Update onderwijsagenda Bloemhoff gewijzigd Ligt 10/6 in BBO, daarna naar raad
2024 Q2 06 2024-67 Stand van zaken aanpak energiearmoede en Fonds Energietransitie brief Broeksma gewijzigd
2024 Q2 06 2024-86 Zoekt in kader van Fonds Energietransitie uit of lichte inkomenstoets mogelijk is en komt hier voor de zomer op terug. Stelt raad in staat om achteraf keuzes te maken. Broeksma gewijzigd Toezegging raad 20/12/23
2024 Q2 06 2024-5 Onderzoek toename individuele studietoeslag brief Eikenaar Het onderzoek vraagt meer tijd dan gedacht. Weth. wil zelf ook met de gemeentearts en een studentpsycholoog in gesprek.
2024 Q2 06 2024-284 Uitvoeringsplan schuldhulpverlening + Zegt in het kader van het plan Schuldhulpverlening toe de ingetrokken moties Come Online resp. Plus, ben je 18+ resp. Ervaringsdeskundigen structureel en betaald inzetten uit te voeren brief Eikenaar gewijzigd
2024 Q2 06 2022-526 Voortgang Beter Benutten Buitensport brief Jongman
2024 Q2 06 2024-74 Update Lokaal Plan van Aanpak Brief Jongman Toezegging PW 13/12/23. Dan meer bekend over regionale ontw.
2024 Q2 06 2022-531 Update Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 brief Jongman
2024 Q2 06 2024-87 Evaluatie winterregeling + monitor dakloosheid Brief Jongman
2024 Q2 06 2024-90 Toekomstbestendigheid particuliere zwembaden brief Jongman
2024 Q2 06 2024-10 Actieplan mentale gezondheid jongeren Sessie / voorstel Molema
2024 Q2 06 2024-91 Voortgang basis Jeugdhulp. Met mogelijkheden actuele jeugdhulponderwerpen Sessie Molema
2024 Q2 06 2024-92 Actieplan nieuwkomers Sessie / voorstel Molema
2024 Q2 06 2024-50 Uitwerking instrumenten betaalbare woningbouw v. Niejenhuis gewijzigd
2024 Q2 06 2023-123 College zal op basis van de studenten instroom van volgend jaar bekijken of het nodig is meer te doen dan de plannen op Zernike. Zal in 1e kw 2024 de instroom evalueren en met de raad delen. mededeling v. Niejenhuis Toezegging raad dec 22 mbt Suikerzijde
2024 Q2 06 2024-285 evaluatie hospi housing brief v. Niejenhuis n.a.v. 2024-38
2024 Q2 06 2024-41 Update aanpak problematische jeugdgroepen Schuiling/ Molema
2024 Q2 06 2023-439 Gemeentelijke analyse preventie polarisatie, nav. sessie polarisatie maart Schuiling gewijzigd
2024 Q2 06 2024-233 Gaat over aangenomen motie Een inclusief uniform met politie en eigen organisatie in gesprek en rapporteert terug. In april overleg met de regioburgemeesters. Zal ook aan de raad rapporteren hoe zij hier tegenaan kijken. Komt terug op inclusie en diversiteit binnen politie en BOA's brief Schuiling Toezegging raad 6-3-24
2024 Q2 06 2024-287 Winterprogrammering brief Schuiling
2024 Q2 06 2023-452 Volgt uitkomsten pilot Utrecht minimumloon en rapporteert zodra deze er zijn. Zal iets later worden dan 1e kwartaal 2024. mededeling Wijnja gewijzigd toezegging voorjaarsdebat juli 2023, n.a.v. ingetrokken motie M08
2024 Q2 06 2024-98 Stand van zaken afvalbeleid brief Wijnja
2024 Q2 06 2024-99 Stand van zaken Strategische Investeringsagenda brief Wijnja
2024 Q2 06 2024-100 Als onderdeel van Strategische investeringsagenda zal een beeld geschetst wordt bij een aantal keuzes wat deze betekenen voor bijv. solvabiliteit, netto schuld quote etc. > i.c.m. stavaza strat.inv.agenda Wijnja toezegging PW 1/11/23
2024 Q2 06 2023-138 Voorjaarsbrief brief Wijnja
2024 Q2 06 2023-139 Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2023 brief Wijnja
2024 Q2 06 2023-140 VGR-2024/I brief Wijnja
2024 Q2 06 2022-516 Landschapsbiografie voorstel de Wrede
2024 Q2 06 2024-102 Routekaart voedsel- en eiwittransitie de Wrede
2024 Q2 06 2024-103 Begroting Meerschap Paterswolde de Wrede
2024 Q3 2024-328 Voortgang mbt circulariteit (o.a. Meeroeverschool) brief Bloemhoff/ de Wrede nieuw
2024 Q3 2024-104 Update toekomstbestendige bedrijventerreinen + Motie Meer ruimte voor banen, geen voor criminaliteit Bloemhoff gewijzigd
2024 Q3 2023-83 Voortgangsrapportage WarmteStad brief Broeksma Net een grote update geweest. Tegen de zomer van volgend jaar komt weer een nieuwe update.
2024 Q3 2023-454 Onderzoek knip Eikenlaan: mogelijkheden en gevolgen brief Broeksma
2024 Q3 2024-314 Herijking witgoedregeling Eikenaar gewijzigd
2024 Q3 2024-251 Rekenkamer DoeMee-onderzoek energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing brief v. Niejenhuis gewijzigd
2024 Q3 2024-329 Wijziging GR VRG brief Schuiling nieuw
2024 Q3 2024-330 Meerjarenkoers VRG 2024-2028 brief Schuiling nieuw
2024 Q3 2023-440 Rapportage over criminele en seksuele uitbuiting Schuiling gewijzigd Toezegging politieke woensdag 5/7/23
2024 Q3 2022-487 Evaluatie cameratoezicht gele loper en uitgaansgebied en beleid voorstel Schuiling gewijzigd Inclusief eerdere toezegging: Neemt de input uit de meningsvormende sessie over cameratoezicht mee en komt met een aangepast voorstel terug bij de raad. + Motie Cameratoezicht (sept. 2021).
2024 Q3 2024-40 Preventie met gezag Schuiling/ Molema nu geen nieuws
2024 Q3 2024-331 Gaat ideeën vanuit de raad, waaronder bijv. de verbinding Noorderplantsoen en centrum (VVD) of sociale barbecues (CU) onderzoeken en komt daarop in het 3e kwartaal terug bij de raad. Wijnja nieuw Toezegging PW 29/5/24, bij Noorderplantsoen
2024 Q3 2023-270 Uitgangspunten structuurontwerp en update Uitvoeringsagenda Stadspark. brief Wijnja n.a.v. MJP Leefomgeving
2024 Q3 2023-45 Een groen platform: samenwerken met natuurorganisaties brief de Wrede/ Wijnja gewijzigd In samenspraak met natuurorganisaties zsm starten na afronding juridisch traject Suikerzijde
2024 Q3 2024-188 Zal in de loop van 2024 aangeven of het incidentele budget voor de transitie van het landelijk gebied toereikend is en of er voor de jaren daarna meerdere dekkingsbronnen gevonden kunnen worden sessie de Wrede gewijzigd toezegging PW 1 november 2023
2024 Q3 07 2024-60 Campus/ BAT Niemeyer Bloemhof gewijzigd
2024 Q3 07 2023-367 Visiedocument Iederz brief + sessie Bloemhoff gewijzigd Sessie geweest, visie komt in juli
2024 Q3 07 2024-156 Motie Wie wat bewaart die heeft wat (energie opslag) Broeksma gewijzigd Raad 8/11/23
2024 Q3 07 2024-332 reactie op advies ethische commissie generatieve AI brief Broeksma nieuw
2024 Q3 07 2024-279 Komt voor de zomer met een monitoringsplan mbt uitvoeringsplan armoede brief Eikenaar gewijzigd Toezegging Politieke Woensdag 20 maart 2024
2024 Q3 07 2024-290 Onderzoek toekomstbestendig organiseren zorg + vervolg Eikenaar
2024 Q3 07 2024-291 Motie buurtcentrum voor Haren en Ten Boer mededeling Eikenaar
2024 Q3 07 2024-47 Aanpak onderzoek en inventarisatie sociaal culturele acc.: op weg naar een investeringsagenda sociaal culturele acc.. brief Eikenaar
2024 Q3 07 2024-232 Komt voor de zomer met brief over voorzieningen in nieuwere wijken brief Eikenaar Toezegging PW 28/2/24
2024 Q3 07 2024-333 Update Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2024 brief Jongman nieuw Wordt aangekondigd in brief Actualisatie LPA
2024 Q3 07 2024-334 Maatschappelijke diensttijd (MDT) brief Jongman nieuw
2024 Q3 07 2024-335 Cliëntervaringsonderzoek Beschermd Wonen brief Jongman nieuw Zou eerst gecombineerd worden met CEO Wmo en jaarverslag toezicht, nu toch apart.
2024 Q3 07 2024-336 Cliëntervaringsonderzoek WMO brief Jongman nieuw Zou eerst gecombineerd worden met CEO Wmo en jaarverslag toezicht, nu toch apart.
2024 Q3 07 2024-89 KTO publiek vervoer brief Jongman
2024 Q3 07 2024-114 Aanbesteding ketenaanpak valpreventie brief Jongman
2024 Q3 07 2023-274 Jaarverslag toezicht calamiteiten en geweld brief Jongman
2024 Q3 07 2024-337 Herinrichting van Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage brief v. Niejenhuis nieuw
2024 Q3 07 2024-247 Actieplan wegverkeerslawaai 2024-2028 brief w&b v. Niejenhuis gewijzigd n.a.v. MJP Leefomgeving.
2024 Q3 07 2023-317 Bestemmingsplan Jaho voorstel v. Niejenhuis
2024 Q3 07 2023-214 Nota Hoger Bouwen brief v. Niejenhuis
2024 Q3 07 2022-46 nieuw prostitutiebeleid; landelijk beleid afwachten voorstel Schuiling/ Jongman Toegezegd memo over sekswerk (naar aanleiding van de aangehouden motie van GroenLinks) wordt hierin meegenomen
2024 Q3 07 2024-293 Jaarwisseling brief Schuiling
2024 Q3 07 2024-248 Tussenstand nieuwe bomenstructuurvisie brief Wijnja gewijzigd n.a.v. wens in beeldvormende sessie om zaken mee te kunnen geven aan college
2024 Q3 07 2023-238 Uitkomsten onderzoek uitklimmogelijkheden Diepenring (nav schriftelijke vragen) brief Wijnja gewijzigd nog een paar laatste overleggen nodig
2024 Q3 07 2023-132 Nieuwe beheerstrategie inspraakversie brief Wijnja
2024 Q3 07 2023-133 Meicirculaire 2024 voorstel Wijnja
2024 Q3 07 2023-141 Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2024 voorstel Wijnja
2024 Q3 07 2023-142 Gemeenterekening 2023 voorstel Wijnja
2024 Q3 07 2024-338 Stand van zaken Cultuurnota brief de Wrede nieuw
2024 Q3 07 2023-430 Zal de raad informeren over de uitkomsten m.b.t. koffie / thee in Forum dagmail de Wrede gewijzigd toezegging vragenuur 28 juni 2023
2024 Q3 07 2024-317 Motie Landelijk gebied Groningen Meer dan een (gouden) rand de Wrede gewijzigd n.a.v. raad 3-4-24. gebeurt in landschapsbiografie
2024 Q3 09 2024-339 Update beleid supermarkten binnenstad brief Bloemhoff nieuw
2024 Q3 09 2024-340 nieuw beleid supermarkten binnenstad brief Bloemhoff nieuw
2024 Q3 09 2023-419 Motie Energiehulp voor particuliere huurders Broeksma/ v. Niejenhuis n.a.v. raad 21/6/23. In kader maatregel 29
2024 Q3 09 2024-295 Financiële afsluiting meerjarig project outsourcing brief Broeksma Toezegging PW 10/4/24
2024 Q3 09 2022-514 Evaluatie maatregelen tegen menstruatie-armoede brief Eikenaar
2024 Q3 09 2024-296 onderzoek differentiatie IIT (n.a.v. motie) Eikenaar
2024 Q3 09 2024-341 Toelichting rapportage NCG (i.s.m. NCG) update lpa versterking 2024 sessie Jongman nieuw
2024 Q3 09 2024-73 Regionaal actieplan dakloosheid Groningen brief Jongman gewijzigd Brief over het zowel het regionale als het Groningse actieplan (combi)
2024 Q3 09 2024-297 Gunning aanbesteding Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) brief Jongman
2024 Q3 09 2024-298 Update Wonen en zorg brief Jongman
2024 Q3 09 2022-532 Zienswijze op evt. beroep tegen vaststellingsbesluit gasjaar 2024-2025 brief Jongman
2024 Q3 09 2022-533 Update voortgang Beschermd Wonen Groningen brief Jongman
2024 Q3 09 2024-342 Wijziging GR PG&Z brief w&b Molema nieuw
2024 Q3 09 2023-453 Tussenstand Travertijnstraat; Zegt toe gedurende het vervolgproces Travertijnstraat de raad op de hoogte te houden en tijdig een tussenstand te sturen brief v. Niejenhuis gewijzigd Toezegging PW 20/9
2024 Q3 09 2024-183 Gaat suggesties / voorbeelden m.b.t. participatie uit andere gemeenten (van Frans Soeterbroek tijdens inspiratiesessie participatie omgevingswet, idem essay Omstreden plannen, onderschatte burgers) bekijken op toepasbaarheid in Groningen (en ook uitwerking) en komt daarop via de klankbordgroep terug v. Niejenhuis gewijzigd Toezegging Politieke Woensdag 6/12/23. In overleg met klankbordgroep raadssessie beleggen
2024 Q3 09 2023-144 Prestatie-afspraken 2025 v. Niejenhuis
2024 Q3 09 2023-215 Voorlopig Ontwerp Stedebouwkundig Plan Stadshavens deelplan 1 Uitwerking deelplan 1 + Damsterdiep (voorlopig ontwerp en participatie) Uitwerking kade Eemskanaal + fietsbrug (voorlopig ontwerp en participatie) brief v. Niejenhuis
2024 Q3 09 2023-459 Nieuw beleidskader veiligheid 2025/2028 Schuiling gewijzigd
2024 Q3 09 2023-101 Vergunningen Evenementen brief Schuiling gewijzigd
2024 Q3 09 2024-299 Rioolwateronderzoek brief Schuiling
2024 Q3 09 2024-343 Landelijk gebied, algemene beeldvormende sessie over landelijke en regionale ontwikkelingen de Wrede nieuw Besproken in LTA gesprek 31-5 agenderingsverzoek volgt z.s.m. agenderingsverzoek komt nog voor de zomer, inplannen na zomer. Voor nu op sept. gezet.
2024 Q3 09 2024-344 Cultuur, algemene beeldvormende sessie over landelijke en regionale ontwikkelingen de Wrede nieuw Besproken in LTA gesprek 31-5 agenderingsverzoek volgt z.s.m. agenderingsverzoek komt nog voor de zomer, inplannen na zomer. Voor nu op sept. gezet.
2024 Q3 09 2024-345 Mogelijk werkbezoek + treintje? voor routekaart voedsel-eiwit transitie. de Wrede nieuw Besproken in LTA gesprek 31-5 agenderingsverzoek volgt z.s.m.
2024 Q3 09 2024-250 Concept cultuurnota de Wrede gewijzigd
2024 Q3 09 2020-163 Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES), fase 1: inventarisatie en visie, t.b.v. inspraak. voorstel de Wrede gewijzigd zie collegebrief Agenda landelijk gebied, jan '24
2024 Q3 09 2024-252 Onderzoek cultuureducatie de Wrede
2024 Q3 09 2024-253 Voortgang Forum de Wrede
2024 Q3 09 2024-254 Beleidskader vrijkomende agrarische bebouwing +Motie Behoud natuurinclusieve geitenhouderijen in Groningen de Wrede gewijzigd Zie collegebrief Agenda Landelijk Gebied januari 2024
2024 Q3 09 2024-255 Mens-dierrelaties (uitwerking van de Nota Dieren) de Wrede Zie collegebrief Agenda Landelijk Gebied januari 2024
2024 Q3 09 2024-249 Uitgangspuntennotitie n.a.v. ingetrokken motie Groningen afvalvrij 2030 door Burgerberaad brief Wijnja gewijzigd Toezegging raad 31-1-24. Wel mededeling voor de zomer
2024 Q3 09 2024-300 Participatiebeleid- en verordening brief Wijnja
2024 Q4 2019-70 uitgangspuntennotitie en voorbereidingskrediet Masterplan Vismarkt. voorstel Bloemhoff gewijzigd combineren met werkbezoek
2024 Q4 2023-254 Aanpak supermarkten binnenstad (n.a.v. vraag GL) brief Bloemhoff gewijzigd Wachten op onderzoek naar evt planschade
2024 Q4 2024-45 Visie social return Brief Bloemhoff / Wijnja gewijzigd
2024 Q4 2024-257 Komt met update/vervolg n.a.v. onderzoek LEF brief Bloemhoff Toezegging PW 7-2-24
2024 Q4 2024-258 Gemeentelijk plan van aanpak laaggeletterdheid brief Bloemhoff
2024 Q4 2023-460 visiedocument social return brief + sessie Bloemhoff
2024 Q4 2024-85 Kredietaanvraag fietsenstalling Westerhaven Voorstel Broeksma gewijzigd
2024 Q4 2024-301 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - aanwijsbesluit digitale kanalen brief Broeksma
2024 Q4 2023-449 Nadere regels deelbakfietsen brief Broeksma Kosten moeten nog nader uitgezocht worden.
2024 Q4 2022-309 Kredietaanvraag herinrichting Meerweg Haren (2022) voorstel Broeksma Het ontwerpproces neemt wat meer tijd in beslag dan van te voren is ingeschat; met name zorgen dat het ontwerp binnen het geraamd bedrag blijft kost wat meer tijd.
2024 Q4 2024-111 Kredietaanvraag Lijzijde voorstel Broeksma Het opstellen van de kaders en raamwerken, in combinatie met het ophalen van de wensen en ideeën van de bewoners/gebruikers, vraagt meer tijd dan vooraf gedacht. Verder sprake van capaciteitsproblemen.
2024 Q4 2024-84 Kredietaanvraag Dilgtweg Voorstel Broeksma Het project is later opgestart dan verwacht, onder meer vanwege capaciteitsproblemen. Ook heeft het even geduurd voordat externe partij betrokken was. Ten slotte vraagt het participatietraject meer tijd dan voorheen voorzien.
2024 Q4 2022-19 Routekaart OV voorstel Broeksma Proces van uitwerken van de Routekaart heeft meer tijd gekost ivm de oplevering van het verkeersmodel
2024 Q4 2024-118 begroting, dienstregeling en tarieven 2025 brief Broeksma
2024 Q4 2024-119 Hubdate: eerste ervaringen n.a.v. uitvoerngsprogramma hubs 2023-2030 brief Broeksma
2024 Q4 2024-120 Kredietaanvraag Friesestraatweg voorstel Broeksma
2024 Q4 2024-121 Kredietaanvraag Parkweg voorstel Broeksma
2024 Q4 2024-122 Kredietaanvraag insnijding Emmaviaduct voorstel Broeksma
2024 Q4 2024-123 Evaluatie CO2 beprijzing Brief Broeksma
2024 Q4 2023-86 Kredietaanvraag fietsenstalling Herestraat voorstel Broeksma externe initiatiefnemer heeft intern nog geen akkoord om def. verder te gaan met herontwikkeling
2024 Q4 2023-369 Motie (Naar) een gemeentelijk deelvoertuigenbedrijf Broeksma raad 17-05-23. Wordt volgende voortgangsrapportage weer over gerapporteerd.
2024 Q4 2023-120 Wijkvernieuwingsplan Oosterparkwijk / Paddepoel, i.c.m. uitvoeringsplannen wijkvernieuwing 2025/2026 brief Eikenaar/ v. Niejenhuis Wordt meegenomen bij actualisatie wijkvernieuwingsplannen
2024 Q4 2024-160 Motie Stel opbouwwerk centraal Eikenaar / v Niejenhuis Raad 8/11/23. Wordt meegenomen in uitvoeringsplan wijkvernieuwing
2024 Q4 2024-346 Komt over drie maanden bij de raad terug met de uitwerking van de consequenties van veilig middelengebruik brief Molema nieuw Toezegging PW 29/5/24 bij Middelengebruik
2024 Q4 2024-93 Hoog Specialistische Jeugdzorg Voorstel Molema gewijzigd Afhankelijk van gesprekken RIGG over inkoop 2025
2024 Q4 2024-34 Update uitvoeringsagenda toegankelijkheid brief Molema gewijzigd Beperkte ambtelijke capaciteit
2024 Q4 2022-02 Visie Europapark voorstel v. Niejenhuis/ Bloemhoff
2024 Q4 2024-347 Programma Suikerzijde DCP brief v. Niejenhuis nieuw Zal inhoudelijk niet verschillen van structuurvisie (toezegging PW 29/5/24, bij structuurvisie Suikerzijde DCP)
2024 Q4 2023-366 Beleidskader broedplaatsen, incl: Zal in de uitwerking van het beleidskader broedplaatsen de kosten opnemen en ook de mogelijkheden voor externe financiering meenemen (inclusief het inzichtelijk maken van tijdelijke financiering vanuit verschillende directies). Zal voor de zomer 2024 een nadere uitwerking aan de raad voorleggenStart parallel aan nieuw broedplaatsenbeleid met onderzoek naar de in motie ‘Broeden op meer ruimte’ (ingetrokken) genoemde locaties en zal (on)mogelijkheden in kaart brengen. Rapportage aan de raad, eind van dit jaar of begin volgend jaar v. Niejenhuis toezegging raad 21-6-23. Meegenomen bij beleidskader broedplaatsen. Toezegging PW 11-10-23 beleidsveld zelf wil zelf eerst bijeenkomst organiseren, businesscases moeten nog uitgewerkt
2024 Q4 2024-48 2e bundelmoment Omgevingswet (definitief) voorstel v. Niejenhuis
2024 Q4 2022-160 Stedenbouwkundig hoofdkader De Held III voorstel v. Niejenhuis
2024 Q4 2023-96 Voorlopig Ontwerp Damsterplein brief Wijnja gewijzigd Wel mededeling voor de zomer over stand van zaken
2024 Q4 2024-303 Nota verbonden partijen voorstel Wijnja
2024 Q4 2024-186 Komt terug op de (on)mogelijkheden om in het kader van reclamebelasting zaken te combineren m.b.t. Koopmansplein Ten Boer Wijnja toezegging PW 18/10/23
2024 Q4 2024-124 Jaarlijkse update raad n.a.v. Motie Borging dierenwelzijn brief de Wrede
2024 Q4 2024-125 Jaarlijkse update Forum brief de Wrede
2024 Q4 10 2024-294 Concept ontheffingenbeleid Zero-emissiezone met rapport zienswijzen brief w&b Broeksma gewijzigd Ontheffingenbeleid zero-emissiezone is collegebevoegdheid maar college wil raad de mogelijkheden geven om met een wensen en bedenkingen procedure hier nog haar reactie op mee te geven. Dit na de inspraak zodat de raad kennis kan nemen van de binnengekomen zienswijzen en de reacties van het college daarop.
2024 Q4 10 2024-20 Gebruik ANPR-camera voorstel Broeksma Wordt nog goed gekeken naar privacy- & datarechten, evenals wat dit procedureel vraagt.
2024 Q4 10 2023-384 Actualisatie routekaart 2035 (routekaart) ‘CO2 neutraal’ brief Broeksma Het zal een brief worden met de concept versie van de geactualiseerde routekaart zodat de raad hier nog wat van kan vinden voordat het definitief gemaakt wordt. Ivm personele capaciteit wordt dit over de zomer heen getild.
2024 Q4 10 2023-330 Motie Participatie bij Routekaart 2035 CO2-neutraal Broeksma Raad 01-02-2023 Koppelen bij actualisatie routekaart
2024 Q4 10 2023-450 Uitvoeringskrediet Van Houten Eikenaar/ Bloemhoff
2024 Q4 10 2024-304 Voortgang project regelingenwoud brief Eikenaar
2024 Q4 10 2024-305 Evaluatie proef verruiming bijzondere bijstand voor medische kosten + vervolg brief Eikenaar
2024 Q4 10 2024-292 Grex nieuwbouw school Woltersum Jongman gewijzigd
2024 Q4 10 2024-28 Herijking leidraad ‘realiseren voorziening voor kwetsbare groepen 2.0’ brief Jongman gewijzigd geeft meer tijd om ervaringen andere gemeenten mee te nemen en uitkomsten koepelaanpak.
2024 Q4 10 2024-306 Update inrichting sportpark Corpus den Hoorn brief Jongman
2024 Q4 10 2022-534 Update voorbereiding winterregeling brief Jongman
2024 Q4 10 2024-76 Discriminatie, racisme en doorwerking slavernijverleden Sessie Molema gewijzigd Eerst bijeenkomst belanghebbenden juli
2024 Q4 10 2024-77 Actieplan racisme Sessie / voorstel Molema gewijzigd Eerst bijeenkomst belanghebbenden juli
2024 Q4 10 2021-66 Besluitvorming over inkoopstrategie specialistische schil jeugdhulp Molema gewijzigd Afhankelijk van uitkomsten gesprekken RIGG
2024 Q4 10 2024-126 Zal de raad voor de begroting van 2025 informeren over de financiering mbt preventieve activiteiten (mn betreffende mentale hulp) Molema toezegging PW 18 oktober 2023
2024 Q4 10 2024-127 Update voortgang slavernijverleden Molema
2024 Q4 10 2024-128 Voortgang acties evenementenbeleid Molema
2024 Q4 10 2024-129 Voortgang basis Jeugdhulp. Met mogelijkheden actuele jeugdhulponderwerpen sessie Molema
2024 Q4 10 2024-130 Update nieuwkomers sessie Molema
2024 Q4 10 2024-131 Update proeftuin toekomstscenario sessie Molema
2024 Q4 10 2024-132 Aanpak ex-gedetineerden sessie Molema
2024 Q4 10 2024-133 Update IZA en GALA sessie Molema
2024 Q4 10 2024-22 Kredietaanvraag Savornin Lohmanlaan Voorstel Broeksma Bij herinrichting aantal extra opgaven opgepakt mbt klimaatadaptatie en groen. Dit vraagt meer (doorloop)tijd.
2024 Q4 10 2024-83 Kredietaanvraag fietsvriendelijke Korreweg inclusief KOP korreweg voorstel Broeksma Participatie neemt meer tijd
2024 Q4 10 2024-112 Kredietaanvraag Zaagmuldersweg voorstel Broeksma Participatie neemt meer tijd
2024 Q4 10 2023-275 Lobby verstedelijking en mobiliteit v. Niejenhuis/ Broeksma
2024 Q4 10 2024-79 Onbegrepen gedrag personen voortgang Schuiling/ Molema
2024 Q4 10 2024-116 Jaarlijkse werksessie veiligheid Schuiling
2024 Q4 10 2023-149 Stand van zaken projecten afval 2024 en doorkijk naar 2025 brief Wijnja / de Wrede
2024 Q4 10 2023-239 Voorbereidingskrediet revitalisering Duinkerkenstraat en visie huisvesting wijkposten Stadsbeheer voorstel Wijnja gewijzigd gecombineerd voorstel
2024 Q4 10 2023-150 VGR-2024/II brief Wijnja
2024 Q4 10 2024-260 Verzamelbrief cultuur (bijv. We the North, propositie cultuur VNG, wijkgericht, open studio’s, jeugd en volwassen cultuurfonds, regionale canon, etc) de Wrede
2024 Q4 11 2024-134 Budgetinformatie BUIG Bloemhoff
2024 Q4 11 2024-135 Laaggeletterdheid > bijeenkomst n.a.v. motie Taalhelden in het zonnetje sessie Bloemhoff Raad 8/11/23
2024 Q4 11 2024-348 Legesverordening zero-emissiezone voorstel Broeksma nieuw
2024 Q4 11 2024-136 Stand van zaken Fonds Energietransitie brief Broeksma
2024 Q4 11 2024-137 Voortgangsrapportage ARZ brief Broeksma
2024 Q4 11 2021-96 Start gezamenlijke ontwikkeling windpark Roodehaan brief Broeksma Op dit moment worden de afspraken met de omgeving (MDEC) verder uitgewerkt. Ook zijn de milieunormen nog steeds in concept.
2024 Q4 11 2023-264 Actielijn sociaal werk en actielijn Doorgaande dialoog brief Jongman incl. toezegging uitzoeken en verkennen kansen voor stageplekken MBO
2024 Q4 11 2024-246 Actielijn bewonersorganisaties en -initiatieven voorstel Jongman
2024 Q4 11 2023-151 Update Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 brief Jongman
2024 Q4 11 2024-138 Update Urban Sports Agenda brief Jongman
2024 Q4 11 2024-139 Klanttevredenheid sportaccommodaties 2024 brief Jongman
2024 Q4 11 2024-140 Update voortgang huiselijk geweld kindermishandeling geweld tegen vrouwen sessie Molema
2024 Q4 11 2024-141 Voortgang diversiteitsagenda sessie Molema
2024 Q4 11 2024-142 Voortgang agenda toegankelijkheid sessie Molema
2024 Q4 11 2024-143 Update Rookvrij brief Molema
2024 Q4 11 2023-10 Voortgang Museum aan de A brief v. Niejenhuis gewijzigd bij begroting
2024 Q4 11 2023-152 Herziening grexen incl. BV’s v. Niejenhuis
2024 Q4 11 2024-349 Kredietaanvraag verbouwing gemeentelijke loods Beckerweg 8 voorstel v. Niejenhuis/ Jongman nieuw
2024 Q4 11 2023-237 Toekomstvisie auditing brief Wijnja gewijzigd
2024 Q4 11 2015-233 inspraakversie nieuwe bomenstructuurvisie brief Wijnja
2024 Q4 11 2023-148 Legesverordening voorstel Wijnja
2024 Q4 11 2023-153 Ontwerpbegroting 2025 voorstel Wijnja
2024 Q4 11 2023-154 Tarievennota 2025 voorstel Wijnja
2024 Q4 11 2023-155 Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2024 voorstel Wijnja
2024 Q4 11 2023-156 Septembercirculaire 2024 voorstel Wijnja
2024 Q4 11 2024-144 Klimaat- en groennormen voorstel Wijnja
2024 Q4 11 2024-146 Cultuurnota 2025-2028 voorstel de Wrede
2024 Q4 12 2022-03 Vaststelling voorkeursvariant en aanbieden financiële verkenning MartiniPlaza (incl. basketbalhal) voorstel Bloemhoff/ v. Niejenhuis - n.a.v. bestuursopdracht grote investeringsprojecten
2024 Q4 12 2022-411 Vaststelling voorlopig ontwerp Gerrit Krolbrug. Incl. toezeggingen: - Komt met een voorstel naar de raad over financiering Gerrit Krolbrug door Gemeente Groningen, het Rijk en derden die daar belang bij hebben -Zegt toe aandacht te geven aan uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep toegankelijk Groningen die van waarde kunnen zijn voor de Gerrit Krolbrug - Motie Inspraak voor ontwerp omgeving Gerrit Krolburg (okt 21) - Motie Groen, landschap en ecologie bij de Gerrit Krolbrug (okt 21) voorstel Broeksma gewijzigd incl. toezeggingen sessie GK-brug 12/22. In mei/ juni wordt de omgevingsvergunning van de GKbrug ter inzage gelegd. Afhankelijk van de reacties kan dit voorstel opgesteld worden. De samenhang zorgt er ook voor dat we niet alles in de hand hebben.
2024 Q4 12 2023-457 Voorlopig ontwerp en investeringsbeslissing nieuwe paddepoelsterbrug voorstel Broeksma
2024 Q4 12 2023-147 Implementatie zero-emissiezone brief Broeksma
2024 Q4 12 2022-535 Afronding Beter Benutten Buitensport brief Jongman
2024 Q4 12 2022-499 Uitkomsten verbetertraject beheer en onderhoud sportaccommodaties brief Jongman loopt maar nog niets te melden
2024 Q4 12 2024-307 Aanbesteding Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) brief Jongman
2024 Q4 12 2024-261 Update subsidieregeling energieneutraal Ten Post brief Jongman
2024 Q4 12 2023-386 Voortgang actielijnen Sociale Basis brief Jongman
2024 Q4 12 2022-536 Klanttevredenheid sportaccommodaties 2024 brief Jongman
2024 Q4 12 2022-537 Co-investeringsfonds sport voorstellen + subsidieplafond 2025 voorstel Jongman
2024 Q4 12 2022-538 Vervangingsinvesteringen sport 2025 voorstel Jongman
2024 Q4 12 2022-539 Vaststellen Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2025 voorstel Jongman
2024 Q4 12 2024-147 Kredietaanvraag Huis ten Post voorstel Jongman
2024 Q4 12 2024-148 Voortgang basis Jeugdhulp. Met mogelijkheden actuele jeugdhulponderwerpen sessie Molema
2024 Q4 12 2023-157 Uitvoeringsprogramma nota Gezondheid 2025 incl. terugblik 2024 brief Molema
2024 Q4 12 2024-350 Wijziging GR PG&Z voorstel Molema nieuw
2024 Q4 12 2024-351 Herinrichting van Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage voorstel v. Niejenhuis nieuw
2024 Q4 12 2023-126 MER Meerstad (ontwerp) brief v. Niejenhuis gewijzigd door implicaties nieuw planologisch regime ivm de omgevingswet
2024 Q4 12 2022-571 Neemt monitoring van effecten nieuwe regels huisvestingsverordening op toeristische sector mee in aangekondigde evaluatie v. Niejenhuis gewijzigd toezegging Politieke woensdag 5/10/22. gaat mee met huisvestingsverordening
2024 Q4 12 2024-106 update Huisvestingsverordening (over oa de inpassing van het toewijzen van middenhuur) v. Niejenhuis gewijzigd i.c.m. 2024-38
2024 Q4 12 2024-38 woningdelen/ begrip huishouden Voorstel v. Niejenhuis gewijzigd
2024 Q4 12 2024-39 Kredietaanvraag JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) Lewenborg Voorstel v. Niejenhuis gewijzigd Het vordert, maar langzaam. Wel veel en goed in gesprek met jongeren & omgeving
2024 Q4 12 2023-117 Definitief Ontwerp Stedebouwkundig Plan Stadshavens deelplan 1 v. Niejenhuis gewijzigd
2024 Q4 12 2022-181 Stedenbouwkundigplan Stationsgebied Zuid v. Niejenhuis uitstel vanwege combi met nieuw muziekcentrum en relatie met begroting. uitstel ivm strategische investeringsagenda
2024 Q4 12 2023-311 Effect van meer sociale huur (30%) in stationsgebied wordt doorgerekend en gedeeld met raad (idem betaalbare klasse daar net boven) v. Niejenhuis Toezegging Politieke Woensdag 22/2/23. ism stedenbouwkundig plan
2024 Q4 12 2023-312 Komt terug op grootte van parkeergarage onder station en in relatie daarmee de mogelijkheid om evt. andere parkeergarages te sluiten v. Niejenhuis Toezegging Politieke Woensdag 22/2/23. ism stedenbouwkundig plan
2024 Q4 12 2024-150 Visie Diepenring v. Niejenhuis
2024 Q4 12 2022-21 Realisatie agenda Oosterhamrikzone voorstel v. Niejenhuis/ Broeksma
2024 Q4 12 2024-302 Uitvoeringsprogramma leefbaarheid en veiligheid brief Schuiling
2024 Q4 12 2024-308 Nieuwe gemeenschappelijke regeling Groninger archieven Schuiling
2024 Q4 12 2024-309 Vierjarig beleidsplan en meerjarenbegroting Groninger archieven Schuiling
2024 Q4 12 2024-310 Update aanpak problematische jeugdgroepen brief Schuiling
2024 Q4 12 2024-151 LTA 2025-2026 voorstel Schuiling/ Wijnja/ Bloemhoff/ de Wrede/ Eikenaar/ Jongman/ Broeksma/ v. Niejenhuis/ Molema
2024 Q4 12 2024-145 Nieuwe beheerstrategie voorstel Wijnja
2024 Q4 12 2023-159 Rapportage interim-bevindingen accountant 2024 brief Wijnja
2024 Q4 12 2023-160 Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2024 voorstel Wijnja
2024 Q4 12 2024-259 Uitvoeringsagenda/routekaart naar nieuwe vormen van de landbouw de Wrede Zie collegebrief Agenda Landelijk Gebied januari 2024
2024 Q4 12 2023-429 Motie Geen wensen en bedenkingen Meerschap Paterswolde de Wrede (n.a.v. raad 21-6-23)
2024 Q4 12 2022-279 Komt bij de evaluatie van de Nota Dieren over ong. twee jaar met de beschikbare cijfers t.a.v. de geschoten reeën en vossen de Wrede toezegging Politieke Woensdag 12 januari 2022
2024-PM 2024-352 Kader vrijetijdseconomie Bloemhoff nieuw
2024 - PM 2024-153 Terugkoppeling Maatschappelijk akkoord (incl. vraag waarom centrale aanmeldprocedure in Groningen niet lukt) Bloemhoff toezegging PW 11 oktober 2023
2024-PM 2024-17 Terugkoppelen resultaten BBO i.k.v. burgerschapsonderwijs in de wijk Bloemhoff
2024 - PM 2023-90 Kredietaanvraag aanleg warmtenet Selwerd-West voorstel Broeksma/ v. Niejenhuis
2024-PM 2024-244 Kredietaanvraag Fietsenstalling Westerhaven voorstel Broeksma Financiering moet nog nader uitgezocht worden voordat dit naar de raad kan.
2024 - PM 2023-448 Ontheffingenbeleid voor taxi voorstel Broeksma Er komt een geheel nieuwe ontheffing en er wordt nagegaan of een keurmerk mogelijk is. Zodra we hiermee een stap verder zijn zal dit weer op datum gezet worden.
2024-PM 2024-4 Verduurzaming bouwlogistiek brief Broeksma Er wordt gewerkt aan dit thema. Samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders ontwikkelen we aan een visie en uitvoeringsprogramma voor de verduurzaming van de bouwlogistiek. Zodra meer zicht is op een reële planning zal deze weer op een datum gezet worden op de LTA.
2024-PM 2024-311 Gaat met markt in gesprek over zero emissie zone en venstertijdengebied. Neemt de opmerking over de lokale voedselketen (lokaal geproduceerd voedsel) ter harte, komt hier op terug in definitief voorstel. Gaat voor een overgangsregeling en zetten in op maatwerk. Er werd gevraagd naar een adviesloket, dit is er al in de vorm van een klankbordgroep. Broeksma Toezegging Politieke Woensdag 27 maart 2024
2024-PM 2024-312 Wil de raad 1x per jaar bijpraten m.b.t. de kritische ICT-projecten Broeksma Toezegging PW 10/4/24
2024 - PM 2024-155 Initiatiefvoorstel Geen markt maar mobiliteit Broeksma (n.a.v. raad 4-10-23)
2024 - PM 2024-157 Stand van zaken isolatieopgave brief Broeksma
2024 - PM 2024-158 Komt volgend jaar met een voorstel hoe shared space beter kan worden aangegeven (n.a.v. ingetrokken motie Show You The Way To Go Broeksma Raad 8 /11/23
2024 - PM 2024-159 Zegt toe ingetrokken motie Iedereen warm uit te voeren Broeksma Raad 8/11/23
2024-PM 2023-198 Zal t.z.t. de raad betrekken bij de discussie over het gebruik van restwarmte uit de Eemshaven Broeksma Toezegging sessie RES 23-11-2022 Geen duidelijkheid over financiering tracé
2024-PM 2022-340 Zal het definitieve ontwerp van de geluidswal Buitenhof t.z.t. met de raad delen brief Broeksma Wordt over gerapporteerd in eerstvolgende voortgangrapportage ARZ
2024-PM 2022-09 Ruimtereservering spoor Groningen-West voorstel Broeksma/ v. Niejenhuis Door de actualiteit dat de Lelylijn in het regeerakkoord staat, worden onderzoeken met het Rijk samen opgepakt.
2024-PM 2022-48 Motie Verkeersveilige omgeving rondom de Mérodelaan (okt 2018) Broeksma PM, mededeling in vragenuur 16/6/21, zaak onder de rechter. (nav IM-lijst)
2024-PM 2018-112 DO Sint Jansstraat Westelijke deel Broeksma afhankelijk van herinrichting Grote Markt en Vrijdag, verder probleem met capaciteit. N.a.v. LTA-overleg juni 2021, duurt zeker nog 3 jaar
2024-PM 2022-24 Vrijgave Uitvoeringskrediet insnijding Emmaviaduct voorstel Broeksma uitvoering vertraagd door oplevering nieuwe hoofdstation. Nieuwe bustunnel moet zijn worden opgeleverd voordat de insnijding kan plaatsvinden.
2024-PM 2022-555 Voert ingetrokken motie 'behoud OV Engelbert Middelbert' uit (onderzoek OV-variant bewonersorganisatie) en komt over financiele gevolgen terug bij de raad Broeksma toezegging Raad 28/9/22. Hangt samen met gebiedsontwikkeling meerstad.
2024-PM 2023-387 Motie Onderzoek eerlijke tarieven betaald parkeren (april 2021) brief Broeksma
2024 - PM 2022-327 Motie Monitoren verkeersveiligheid Rummerinkhof (sept. 2019) brief Broeksma De motie roept om na afronding van de nieuwbouw en inrichting van het gebied (2024) de verkeerssituatie goed te monitoren en te evalueren met alle betrokkenen.
2024 - PM 2023-115 Evaluatie deelfietsen en vervolg 2024 brief Broeksma
2024 - PM 2024-177 Gaat n.a.v. bodemenergieplan Stadshavens Eemskanaalzone precies uitzoeken waarom de strengere normen die de raad op termijn wil nu nog niet kunnen worden toegepast en komt erop terug Broeksma toezegging PW 27/9/23
2024-PM 2024-313 Motie Onderzoek mogelijkheden differentiëren individuele inkomenstoeslag Eikenaar n.a.v. raad 3-4-24
2024-PM 2024-315 Motie sociaal culturele accommodaties in Meerstad en Gravenburg Eikenaar n.a.v. raad 6-3-24
2024-PM 2024-353 Zal details delen waarom gesprekken over MITS (Multifunctioneel Indoor Trainingscentrum Stadspark) in voorgaande periode (+-2020) zijn afgeketst. Het was niet “rendabel”, maar raad heeft nooit een financieringsvoorstel gezien. Jongman nieuw Toezegging PW 24/4/24 bij Ambitiedocument Sportvoorzieningen
2024-PM 2024-354 Komt in de uitvoeringsagenda sportvoorzieningen terug op vragen uit de raad over Financiën, Indoor/outdoor, beweegaanleiding openbare ruimte en koppeling scholen, Ongelijk investeren, Inhoudelijke uitspraak over atletiek Jongman nieuw Toezegging PW 24/4/24 bij Ambitiedocument Sportvoorzieningen
2024-PM 2024-355 Gaat met de KNVB in gesprek over idee uit motie pilot speeldag op zondag voor jeugdcompetitities en rapporteert uitkomst terug aan de raad Jongman nieuw Toezegging raad 15/5/24
2024-PM 2024-316 Motie Geen uitstel sluiten gaskraan Jongman n.a.v. raad 3-4-24
2024 - PM 2022-405 Als college voornemens is in te gaan op verzoek tot verkoop TopSportZorgcentrum aan FC Groningen zal dit eerst via een wensen en bedenkingen procedure aan de raad worden voorgelegd. Jongman Toezegging PW 21-9-22
2024-PM 2024-356 Komt schriftelijk terug op de vraag over deelname aan het landelijk onderzoek dat Accare en Molendrift zijn gestart naar de praktijkondersteuner bij de huisarts Molema nieuw Toezegging PW 22/05/24 bij Basis jeugdhulp
2024-PM 2024-357 Zal in de evaluatie preventie- en handhavingsplan middelengebruik ook aangeven welke onderwijsinstellingen bezocht zijn. brief Molema gewijzigd Toezegging PW 29/5/24 bij Middelengebruik
2024-PM 2023-103 Uitwerking Hervormingsagenda/Regiovisie jeugd brief Molema gewijzigd Afhankelijk van nieuw kabinet
2024-PM 2024-263 Uitvoering Initiatiefvoorstel Verbreding toegang tot de arbeidsmarkt voor nieuwkomers Molema Raad 31-01-2024
2024 - PM 2023-341 Motie Steun het zelfbeschikkingsrecht, steun de transgenderwet Molema
2024 - PM 2023-134 Update Herdenkingsmonument Slavernijverleden brief Molema
2024 - PM 2020-193 Locatieprofielen (na invoering omgevingswet) brief Molema
2024 - PM 2023-102 Update problematische jeugdgroepen brief Molema
2024 - PM 2024-166 Zal de raad op de hoogte houden van het actieplan huiselijk geweld Molema toezegging PW 27 september 2023
2024 - PM 2024-167 Zal de raad op de hoogte houden van de gesprekken met WIJ inzake de herprioritering Molema toezegging PW 27 september 2023
2024 - PM 2024-168 Jaarlijkse voortgang (+ aantal meldingen) m.b.t. Melpunt overlast en zorg brief Molema toezegging PW 18 oktober 2023
2024 - PM 2024-169 Motie Jaarlijkse herdenking slavernijverleden en viering Keti Koti Molema Raad 8/11/23
2024 - PM 2024-170 Motie Stop huiselijk geweld Molema Raad 8/11/23
2024 - PM 2024-171 Motie I’m only one call away (telefonisch meldpunt overlast bij evenementen) Molema Raad 8/11/23
2024 - PM 2024-172 Motie Meer toegankelijke festivals en evenementen Molema (n.a.v. raad 4-10-23)
2024 - PM 2024-173 Motie Zuiderplantsoen Molema (n.a.v. raad 4-10-23)
2024 - PM 2024-174 Motie Met 1 maat meten Molema (n.a.v. raad 4-10-23)
2024 - PM 2024-175 Motie Oproep over aanhoudende situatie Ter Apel Molema Raad 20/12/23
2024-PM 2024-358 Komt met gewijzigd ambitiedocument woonschepen v. Niejenhuis nieuw Toezegging PW 24/4/24 bij Omgevingsplan Stadshavens
2024-PM 2024-359 Gaat met Steunpunt Huren in gesprek over de noodzaak van extra middelen en bijbehorende taken, zal dan naar bevind van zaken handelen en de raad daarover informeren. v. Niejenhuis nieuw Toezegging PW 29/5/24 bij Steunpunt Huren
2024-PM 2024-360 Rapporteert terug aan de raad wanneer er financiële consequenties zijn bij de realisatie van het wijkpark De Held III zodat de raad hierover nog zeggenschap heeft. v. Niejenhuis nieuw Toezegging raad 15/5/24 bij aangenomen motie Maak werk van de groene enclave
2024-PM 2024-264 Indicatoren bij gebiedsplan Groningen-Noord voorstel v. Niejenhuis Toezegging raad 31/1/24 n.a.v. (verworpen) motie Effect en doelstellingen van Gebiedsplan Groningen Noord duidelijk in beeld
2024-PM 2024-265 Gaat onderzoeken of Haren en Glimmen op enige manier kunnen worden betrokken bij gebouwd erfgoed voorstel v. Niejenhuis Toezegging PW 28/2/24
2024 - PM 2024-180 Motie Maak ruimte voor een ruimtelijke ontwikkelvisie noordelijke wijken v. Niejenhuis Raad 8/11/23
2024 - PM 2024-181 Motie Presteer in behoud van sociale huur v. Niejenhuis Raad 8/11/23
2024 - PM 2024-182 Motie Help dorpen met bouwen v. Niejenhuis Raad 8/11/23
2024-PM 2022-576 Motie Intergenerationeel wonen (raad 9-11-22) v. Niejenhuis doorlopend
2024-PM 2023-377 College gaat de wetgeving volgen en bekijken welke impact deze heeft en zal dit delen met de raad. (n.a.v. ingetrokken motie Pak regie op de Wet betaalbare huur) v. Niejenhuis toezegging raad 17-5-23
2024 - PM 2022-427 Omgevingsplan Selwerd Paddepoel Tuinwijk voorstel v. Niejenhuis Afhankelijk van invoering Omgevingswet
2024 - PM 2023-276 Omgevingsplan Spoorkwartier + GREX Spoorkwartier / Uitvoeringsbesluit aanpak Parkweg v. Niejenhuis Aangekondigd in strategische agenda Stationsgebied 01/23
2024 - PM 2023-116 Bestemmingsplan deelgebied Noord Suikerzijde v. Niejenhuis
2024-PM 2023-313 Nieuwe naam wordt niet automatisch de nieuwe poort, college komt met procesvoorstel over de naamkeuze. (bij ingetrokken motie: Noem het Beestje nog niet bij z’n niet bestaande naam ) v. Niejenhuis Toezegging Politieke Woensdag 8/3/23
2024-PM 2023-226 Precieze invulling parkeerregime De Wijert (bijv. t.a.v. weekenden en feestdagen) wordt pas bepaald op basis van input vanuit bewonersavonden, daarbij worden ook de ideeën van o.m. het CDA meegenomen (komt daar t.z.t. op terug). v. Niejenhuis Toezegging sessie De Wijert dec 22
2024 - PM 2022-47 brandweerkazerne Sontweg; herhuisvesting voorstel Schuiling geen nieuws
2024 - PM 2019-112 zal regelmatig terugkoppelen uit zijn gesprekken met Shell mededeling Schuiling geen nieuws
2024-PM 2023-388 Internationaliseringsbeleid inclusief rol Stedenbanden Schuiling/ Bloemhoff Toezegging 19/7/23 n.a.v. ingetrokken motie M27: is voornemens om rol stedenbanden in beleid internationale betrekkingen te evalueren en evt. te herijken. Stuk is in voorbereiding, komt hierop terug in het najaar
2024-PM 2024-361 Komt terug bij raad omtrent de afvalpasjes op de telefoon. Wijnja nieuw Toezegging PW 24/4/24, bij AfvalBOR; idem raad 15/5/24 (ingetrokken motie afvalcontainer openen met je telefoon)
2024-PM 2024-268 Komt terug op vraag hoe raadsleden om kunnen gaan met ontvangen meldingen over schending van integriteit en/of grensoverschrijdend gedrag brief Wijnja Toezegging PW 14-2-24
2024-PM 2023-380 Openluchtbioscoop Stadspark brief w&b Wijnja w&b piepsysteem (indien aanvraag volgt). Nog geen actie
2024-PM 2024-187 Komt terug op suggestie van GroenLinks om in het kader van de Verordening afvoer hemelwater en grondwater een langetermijnplanning te maken en te delen, zodat wijkbewoners vroegtijdig kunnen anticiperen op het moment dat hun wijk aan de beurt is Wijnja Toezegging PW 6/12/23
2024-PM 2024-269 Zegt toe alternatieve financieringsmogelijkheden te onderzoeken t.a.v. circulaire economie de Wrede Toezegging PW 17/1/24
2024-PM 2024-271 Motie gebruik geen drinkwater meer voor het schoonmaken van de Vismarkt de Wrede Raad 31/1/24
2024-PM 2024-189 Komt bij de raad terug over de mogelijkheden om jongeren te betrekken bij uitvoeringsagenda circulaire economie de Wrede toezegging PW 17/1/24
2025 Q1 2024-109 Kredietaanvraag Meeroeversschool Motie CO2 neutrale onderwijshuisvesting voorstel Bloemhoff gewijzigd
2025 Q1 2024-66 update reclamenota + zelfregulering - 2025 Q1 Bloemhoff gewijzigd
2025 Q1 2023-383 Evaluatie regeling dierenartskosten minima brief Eikenaar
2025 Q1 2024-190 Meldpunt Overlast en Zorg, voortgang Molema
2025 Q1 2023-217 Actualisatie zonnebeleid beschermde gezichten en monumenten v. Niejenhuis gewijzigd heeft even stilgelegen
2025 Q1 2024-266 Evaluatie watervisie voorstel v. Niejenhuis n.a.v. MJP Leefomgeving
2025 Q1 2024-318 Toekomstige invulling vm. jeugdsynagoge voorstel v. Niejenhuis
2025 Q1 2023-301 Gebiedsvisie Biotoop voorstel v. Niejenhuis kost veel tijd, moet zorgvuldig
2025 Q1 2022-404 Gebiedsvisie Kardinge (incl. motie 50-meterbad nieuw Kardinge) voorstel v. Niejenhuis/ Jongman Onzekerheid ivm strategische investeringsagenda
2025 Q1 2022-269 Investeringsvoorstel nieuwe muziekcentrum voorstel v. Niejenhuis/ de Wrede Onzekerheid n.a.v. bestuursopdracht grote investeringsprojecten
2025 Q1 2024-191 Nieuwe woonvisie v. Niejenhuis
2025 Q1 2024-192 wijziging omgevingsplan Stadshavens Voorstel v. Niejenhuis
2025 Q1 2022-515 Nota archeologie v. Niejenhuis aanhoudend capaciteitsprobleem
2025 Q1 2024-194 Update problematische jeugdgroepen Schuiling/ Molema
2025 Q1 2024-82 Tracekeuze doorfietsroute Haren-Zuidlaren Broeksma De variantenstudie van dit project heeft vertraging opgelopen. De verschillende varianten doorkruisen een gebied met grote landschappelijke en ecologische waarden, wat vraagt om een zorgvuldige afweging van verschillende varianten en afstemming met bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied. Bovendien loopt de toekomstige doorfietsroute door twee gemeenten en twee provincies maar ook over gronden van Staatbosbeheer en ProRail.
2025 Q1 2024-272 Evaluatie Winterprogrammering brief Schuiling
2025 Q1 2024-273 Uitvoeringsagenda Groningen Klimaatbestendig brief Wijnja n.a.v. MJP Leefomgeving
2025 Q1 2024-274 Ontwikkeling kerkenvisie brief Wijnja n.a.v. MJP Leefomgeving
2025 Q1 01 2023-163 Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling (inclusief bespreking lobby verstedelijking en mobiliteit) Broeksma/ v. Niejenhuis
2025 Q1 01 2024-115 Jaarlijks gesprek adviescommissie voor de sport sessie Jongman Gesprek 2024 is al gevoerd. Griffie neemt initiatief
2025 Q1 01 2023-118 Participatiebeleid en -verordening voorstel Wijnja
2025 Q1 01 2024-185 Neemt suggestie van Stadspartij mee, om bij participatieprocessen direct feedback op te halen van direct betrokkenen; komt ze op terug. Wijnja toezegging PW 20/9, koppelen aan participatienota (item 2023-118)
2025 Q1 01 2023-165 Gebiedsjaarplannen 2025 Wijnja/ Bloemhoff/ de Wrede/ Eikenaar/ Jongman/ v. Niejenhuis/ Molema
2025 Q1 02 2024-278 Gemeentelijke Ecologische Structuur (fase 2: borging) de Wrede gewijzigd Zie collegebrief Agenda Landelijk Gebied januari 2024
2025 Q1 02 2023-166 Decembercirculaire gemeentefonds 2024 voorstel Wijnja
2025 Q1 02 2023-167 Krediet Meerjarenprogramma vervangingen en groot onderhoud Openbare Ruimte voorstel Wijnja
2025 Q1 03 2022-476 Nacalculatie vervangingsinvesteringen 2023 voorstel Jongman
2025 Q1 03 2024-319 Voortgang Kwaliteit ondersteuning via persoonsgebonden budget brief Jongman
2025 Q1 03 2023-349 Uitvoeringprogramma Omgevingsrecht v. Niejenhuis
2025 Q1 03 2024-195 Nieuwe Bomenstructuurvisie voorstel Wijnja
2025 Q2 2024-275 Transformatie Amkemaheerd Broeksma
2025 Q2 2024-196 Jaarstukken 2024 (en eventueel kaderbrief 2026) brief Broeksma
2025 Q2 2024-197 ontwerpbegroting 2026 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2026 brief Broeksma
2025 Q2 2024-198 Onbegrepen personen voortgang brief Schuiling/ Molema
2025 Q2 2024-199 Uitvoeringsplan Ondermijning Schuiling
2025 Q2 2024-200 Evaluatie Reclamebelasting brief Wijnja
2025 Q2 2024-201 Start herijking afvalbeleid (nota Minder afval, meer grondstoffen) brief Wijnja
2025 Q2 2023-168 Meicirculaire 2025 voorstel Wijnja
2025 Q2 2023-169 nacalculatie Meerjareninvesteringenplan vervangingen en groot onderhoud (eerste 3 jaren) voorstel Wijnja
2025 Q2 04 2024-320 Begrotingen schoolbesturen brief Bloemhoff
2025 Q2 04 2023-170 Tussenrapportage evenementenbeleid (2-jaarlijks) brief Molema
2025 Q2 04 2024-322 Jaarlijkse Veiligheidsmonitor brief Schuiling
2025 Q2 04 2023-171 Jaarrekening 2024 en Kadernota 2026 Noordelijk Belastingkantoor brief Wijnja
2025 Q2 05 2024-323 Stand van zaken uitvoeringsprogramma aanpak armoede en schulden brief Eikenaar
2025 Q2 05 2022-540 Update Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 brief Jongman
2025 Q2 05 2023-350 Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht v. Niejenhuis
2025 Q2 05 2023-172 Ontwerpbegroting 2026 Noordelijk Belastingkantoor brief Wijnja
2025 Q2 05 2023-173 Ontwerpbegroting 2026 (wensen en bedenkingen) en concept jaarrekening 2024 Omgevingsdienst Groningen brief Wijnja
2025 Q2 06 2024-202 Evaluatie winterregeling + monitor dakloosheid brief Jongman
2025 Q2 06 2024-203 Tussenrapportage voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterking brief Jongman
2025 Q2 06 2023-174 Voorjaarsbrief brief Wijnja
2025 Q2 06 2023-175 Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2024 brief Wijnja
2025 Q2 06 2023-176 VGR-2025/I brief Wijnja
2025 Q3 2024-193 Preventie met gezag Schuiling/ Molema
2025 Q3 2023-177 Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2025 voorstel Wijnja
2025 Q3 07 2023-351 Publiek vervoer jaarstukken Jongman
2025 Q3 07 2024-204 KTO publiek vervoer brief Jongman
2025 Q3 07 2023-178 Clientervaringsonderzoek WMO brief Jongman/ Eikenaar
2025 Q3 07 2023-179 Gemeenterekening 2024 voorstel Wijnja
2025 Q3 09 2024-205 Jaarlijks gesprek adviescommissie voor de sport sessie Jongman
2025 Q3 09 2022-541 Zienswijze op eventueel beroep tegen vaststellingsbesluit gasjaar 2025-2026 brief Jongman
2025 Q3 09 2022-542 Update voortgang Beschermd Wonen Groningen brief Jongman
2025 Q3 09 2023-278 Lobby verstedelijking en mobiliteit v. Niejenhuis/ Broeksma
2025 Q3 09 2023-180 Prestatie-afspraken 2026 v. Niejenhuis
2025 Q4 2023-181 Evaluatie zero-emissiezone brief Broeksma
2025 Q4 2024-206 Begroting 2026, dienstregeling 2026 en tarieven 2026 brief Broeksma
2025 Q4 2023-182 Legesverordening Wijnja
2025 Q4 10 2023-277 Jaarverslag toezicht calamiteiten en geweld brief Jongman gewijzigd
2025 Q4 10 2022-543 Update voorbereiding winterregeling brief Jongman
2025 Q4 10 2023-183 Stand van zaken projecten afval 2025 en doorkijk naar 2026 brief Wijnja / de Wrede
2025 Q4 10 2023-184 VGR-2025/II brief Wijnja
2025 Q4 11 2024-207 Klanttevredenheid sportaccommodaties 2025 brief Jongman
2025 Q4 11 2022-544 Update Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 brief Jongman
2025 Q4 11 2023-185 Herziening grexen incl. BV’s v. Niejenhuis
2025 Q4 11 2023-186 Ontwerpbegroting 2026 voorstel Wijnja
2025 Q4 11 2023-187 Tarievennota 2026 voorstel Wijnja
2025 Q4 11 2023-188 Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2025 voorstel Wijnja
2025 Q4 11 2023-189 Septembercirculaire 2025 voorstel Wijnja
2025 Q4 12 2022-545 Klanttevredenheid sportaccommodaties 2025 brief Jongman
2025 Q4 12 2022-546 Co-investeringsfonds sport voorstellen + subsidieplafond 2026 voorstel Jongman
2025 Q4 12 2022-547 Vervangingsinvesteringen sport 2026 voorstel Jongman
2025 Q4 12 2022-548 Vaststellen Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2026 voorstel Jongman
2025 Q4 12 2023-190 Uitvoeringsprogramma nota Gezondheidsbeleid 2026 incl. terugblik 2025 brief Molema
2025 Q4 12 2023-191 Start uitwerking Stedebouwkundig Plan deelplan 2 v. Niejenhuis
2025 Q4 12 2023-192 Rapportage interim-bevindingen accountant 2025 brief Wijnja
2025 Q4 12 2023-193 Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2025 voorstel Wijnja
2025 - PM 2024-152 Visiedocument Warenmarkt Bloemhoff gewijzigd
2025-PM 2024-324 Jaarlijks gesprek onderwijsbesturen Bloemhoff
2025-PM 2024-208 Participatiewet in balans Bloemhoff
2025-PM 2024-209 Evaluatie gebiedsgerichte werkwijze Bloemhoff
2025-PM 2023-455 Nadere regels deelauto's brief Broeksma gewijzigd Als gevolg ontwikkeling landelijke afspraken regels
2025-PM 2024-276 Herziening Visie Openbaar Laden Voorstel Broeksma n.a.v. MJP Mobiliteit
2025-PM 2022-87 Actualisatie beleid wind Broeksma De concept-afstandsnormen + ontwerpbesluit wind turbines zijn op 12 oktober gepubliceerd. Deze worden nu bestudeerd voor windpark RH, komen we op terug.
2025-PM 2024-211 Definitief ontwerp doorfietsroute Assen-Groningen gedeelte Witte Molen - Oosterbroeksebrug Broeksma
2025-PM 2024-212 Definitief ontwerp doorfietsroute Leek-Groningen Broeksma
2025-PM 2024-213 Kredietaanvraag verbreden fietspad jaagpad voorstel Broeksma
2025-PM 2024-214 Zonbeleid Broeksma
2025 - PM 2019-195 Voorbereidingsbesluit integraal VO verkeersverbindingen en openbare ruimte Oosterhamrikzone brief Broeksma
2025 - PM 2023-162 Kredietaanvraag openbare ruimte winkelcentrum Selwerd voorstel Eikenaar/ v. Niejenhuis on hold tot nader order
2025-PM 2022-441 Vaststellen omgevingsplan Friesestraatweg 185-201 v. Niejenhuis veel tijd nodig voor onderhandelingen
2025-PM 2023-458 Kredietaanvraag Koopmansplein voorstel v. Niejenhuis Plein wordt pas aangepakt als omliggende panden zijn versterkt
2025-PM 2024-149 Kardinge, stedebouwkundig plan v. Niejenhuis Vanwege SIA is men zover nog niet
2025-PM 2024-215 Uitwerking Havenpark + motie Deense Haven v. Niejenhuis
2025 - PM 2022-389 Motie Toekomst voor Culturele Suikerondernemers (raad 13-7-22) v. Niejenhuis/ de Wrede Is nog niet aan de orde (2030)
2025-PM 2023-279 Uitvoeringsbesluit insnijding Emmaviaduct. Nota van Uitgangspunten Stationsgebied Noord. v. Niejenhuis Aangekondigd in strategische agenda Stationsgebied 01/23
2025-PM 2024-216 Gebiedsvisie Haren Noord de Wrede
2025-PM 2024-277 Nieuwe omgevingsvisie n.a.v. agenda landelijk gebied de Wrede Zie collegebrief Agenda Landelijk Gebied januari 2024
2025 -PM 2023-161 Groninger Water- & Rioleringsplan (2025-2029) voorstel Wijnja
2026 Q1 01 2023-194 Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling (inclusief bespreking lobby verstedelijking en mobiliteit) Broeksma/ v. Niejenhuis
2026 Q1 01 2023-196 Gebiedsjaarplannen 2026 Wijnja/ Bloemhoff/ de Wrede/ Eikenaar/ Jongman/ v. Niejenhuis/ Molema
2026 Q1 03 2023-352 Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht v. Niejenhuis
2026 Q2 2024-217 Jaarstukken 2025 (en eventuee kaderbrief 2027) brief Broeksma
2026 Q2 2024-218 Ontwerpbegroting 2027 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2027 brief Broeksma
2026 Q2 04 2024-325 Begrotingen schoolbesturen brief Bloemhoff
2026 Q2 05 2023-353 Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht v. Niejenhuis
2026 Q3 09 2023-280 Lobby verstedelijking en mobiliteit sessie v. Niejenhuis/ Broeksma
2026 Q4 2024-219 Begroting 2027, dienstregeling 2027 en tarieven 2027 brief Broeksma
2026 Q4 2024-220 Hubdate: tweejaarlijkse evaluatie n.a.v. uitvoeringsprogramma hubs 2023-2030 brief Broeksma
2026 Q4 11 2023-197 Herziening grexen incl. BV’s voorstel v. Niejenhuis
2026-PM 2024-326 Jaarlijks gesprek onderwijsbesturen Bloemhoff
2026-PM 2024-327 Komt ruim voor 2027 op basis van grondige analyse terug op wens op decentrale burgerzakenlocaties te heropenen (n.a.v. verworpen motie Voor een gemeente dichtbij) Broeksma n.a.v. raad 8-11-2023
2026 - PM 2024-221 Warmteprogramma Broeksma
2026 - PM 2024-222 Kredietaanvraag Fietspad noordelijke ringweg (jaagpad - park selwerd) voorstel Broeksma
2026 - PM 2024-223 Bronnenstrategie warmte Broeksma
2026 - PM 2024-224 komt ruim voor 2027 terug op evt. sluiting van de burgerzakenlocaties in Hoogkerk, Leeuwenborg, Haren en Ten Boer op basis Broeksma
2026 - PM 2024-225 Bestemmingsplan deelgebied noord De Suikerzijde Voorstel v. Niejenhuis
2026-PM 2023-281 Omgevingsplan Stationsgebied Noord v. Niejenhuis Aangekondigd in strategische agenda Stationsgebied 01/23