Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente heemstede - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
22-35 - Vaststellen beheerplan wegen 2022-2026 Stam A 2022-09 MID 2022-09 details
69 Vaststellen bestemmingsplan Princenbuurt Stam A 2022-09 RUI 2022-09 Wijziging planning (2022-10 > 2022-9) details
22-19 Motie 30 km borden Stam B 2022-09 RUI Wijziging planning (2022-10 > 2022-09) 30 km borden details
22-20 Motie Fietspaden Zandvoortselaan Stam B 2022-09 RUI Wijziging planning (2022-10 > 2022-09) Fietspaden Zandvoortselaan details
22-16 Motie Inzet coronagelden voor achterstand in onderwijs Meerhoff B 2022-09 SAM Inzet coronagelden voor achterstand in onderwijs details
66 Evaluatie aanpak eenzaamheid Meerhoff B 2022-09 SAM Wijziging planning (2022-06 > 2022-09) Zoals aangekondigd in de 'Ontwikkelingen sociaal domein' van de commissie Sam mei 2022 details
22-62 Aanpassing P&C-cyclus de Wit-van der Linden A 2022-09 MID 2022-09 Nieuw op planning details
22-31 Actualisatie verordening art. 213 (inrichting accountantscontrole) de Wit-van der Linden A 2022-10 MID 2022-10 Wijziging planning (2022-09 > 2022-10) I.v.m.gesprekken over verbijzonderde interne controlle details
22-32 Controleprotocol accountantscontrole 2022-2024 de Wit-van der Linden A 2022-10 MID 2022-10 Wijziging planning (2022-09 > 2022-10) I.v.m.gesprekken over verbijzonderde interne controlle details
22-58 Vaststellen vuurwerkverbod APV Nienhuis A 2022-10 SAM 2022-10 Nieuw op planning Vuurwerkverbod details
81 Najaarsnota 2022 de Wit-van der Linden A 2022-10 MID 2022-10 details
79 Begroting 2023 de Wit-van der Linden A 2022-10 MID 2022-11 details
80 Eerste begrotingswijziging 2023 (inclusief septembercirculaire 2022) de Wit-van der Linden A 2022-10 MID 2022-11 details
22-56 Actualisatie MJOP gebouwen Grummel A 2022-09 MID 2022-09 Nieuw op planning details
22-21 Motie Oh denneboom de Wit-van der Linden B 2022-10 SAM Wijziging commissie (RUI > SAM) Wijziging planning (2022-Q3 > 2022-10) Oh Denneboom details
22-51 Omgevingsplan: plan van aanpak algemeen Stam B 2022-10 RUI details
5 Vaststellen definitief ontwerp Van Merlenlaan en omgeving Stam B 2022-10 RUI Soort gewijzigd (A-stuk > B-stuk) Budget al opgenomen in begroting 2023. Samenspraak met de inwoners en de commissie wordt in oktober gehouden. details
22-59 Opvanglocatie statushouders en vluchtelingen Nienhuis / Meerhoff A 2022-10 RUI 2022-10 Nieuw op planning details
588 Verruimen verordening toegankelijkheid Meerhoff A 2022-11 SAM 2022-11 Wijziging planning (2022-09 > 2022-11) Planning is uitgelopen door extra taken rondom regionale inkoop WMO details
22-30 Actualisatie verordening art. 212 (financiële verordening) de Wit-van der Linden A 2022-11 MID 2022-11 Wijzinging planning (2022-09 > 2022-10) Deel aanpassing P&C-cyclus opgenomen in apart stuk 22-62 details
401 Visie op informatievoorziening 2023-2027 Meerhoff A 2022-11 MID 2022-11 Wijziging planning (2022-09 > 2022-11)Verzoek tot informatieavond in september/oktober ter voorbereiding op dit beleidsstuk. details
71 Concept Woonvisie Stam B 2022-11 RUI Wijziging planning (2022-09 > 2022-11) Bewonersavond georganiseerd na de vakantieperiode en afwachten resultaten wooningmarkt onderzoek in oktober details
592 Manpadslaangebied, bepalen marsroute ontwikkelafspraken Stam B 2022-11 RUI Vervolg wordt opgepakt na de verkiezingen. details
22-53 Twee ruimtereserveringen ambulante horeca haven vvgb Stam A 2022-11 RUI 2022-11 Nieuw op planning details
22-61 Update Nota reserver en voorzieningen de Wit-van der Linden A 2022-11 MID 2022-11 Nieuw op planning details
47 Scenario's Zonnig sportpark Groenendaal Grummel B 2022-12 MID Wijziging planning (2022-10 > 2022-12) Toelichting proces volgt in collegebericht begin september details
22-48 Zienswijze op termijnagenda MRA (activiteiten en verwachte resultaten voor het komende jaar Nienhuis A 2022-12 MID 2022-12 details
74 Economisch actieprogramma 2022-2026 de Wit-van der Linden B 2022-12 MID Wijziging planning (2022-Q4 > 2022-12) details
22-57 Verduurzaming gebouwen jaarschijf 2023 Grummel A 2022-12 MID 2022-12 Nieuw op planning details
22-17 Onderzoek verkeersveiligheid centrum (Raadhuisstraat en Binnenweg) Stam B 2022-12 RUI Wijziging planning (2022-09 > 2022-12) Onderzoek wordt gestart na de vakantieperiode ivm met valide onderzoek/resultaat Auto te gast in Heemstede details
70 Vaststellen Woonvisie Stam A 2022-12 RUI 2022-12 Wijziging planning (2022-10 > 2022-12) Bewonersavond georganiseerd na de vakantieperiode Brei in, breidt uit details
423 Actualisatie Groenbeleidsplan Stam B 2022-12 RUI Wijziging planning (2022-Q3 > 2022-12) Inwoners worden betrokken middels enquête details
483 Adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet Stam A 2022-12 RUI 2022-12 Wijziging plannin (2022-Q4 > 2022-12) details
217 Concept plan fietsparkeren station Stam B 2022-12 RUI details
22-14 Uitvoering scenario's IHP fase 1 Grummel A 2022-12 SAM 2022-12 Wijziging planning (2022-09 > 2022-12) Voorstel met scenario's wordt aangeboden na gesprekken met SEIN details
22-12 Herziening APV (i.v.m. gebruikelijke herziening n.a.v. zomeraanpassing VNG) Nienhuis A 2022-12 SAM 2022-12 details
558 Aankoop Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Stam B 2022-Q3 RUI Wijziging: vervalt. Valt samen met punt 295 details
22-18 Motie Innovatieve snelheidsmaatregelen Nienhuis B 2022-Q3 SAM Innovatieve snelheidsmaatregelen details
62 Legesmodel (incl. verordening) n.a.v. invoering Omgevingswet Stam A 2022-Q4 MID 2022-Q4 details
41 Zienswijze op concept Regionaal Risico Profiel Nienhuis A 2022-Q4 SAM 2022-Q4 details
382 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Meerhoff A 2022-Q4 SAM 2022-Q4 Afhankelijk van nieuw wetsvoorstel details
614 Evaluatie participatiebeleid, incl. motie burgeramendement Grummel B 2022-Q4 SAM We hebben nog onvoldoende complexe participatietrajecten doorlopen. In februari volgt een collegebericht met een update. Burgeramendement details
22-33 Zienswijze beleidsplan crisisbeheersing Nienhuis B 2022-Q4 SAM details
22-60 Regionale Nota bodembeheer Stam B 2022-Q4 MID Nieuw op planning details
22-34 Definitief ontwerp (DO) Wcp deelproject Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan (naar 30 km/uur) Stam B 2023-01 RUI Wijziging planning (2022-Q4 > 2023-01) Streven is om in december het ontwerp gereed te hebben details
22-55 Definitief ontwerp (DO) project rioolvervanging Slotlaan en omgeving Stam B 2023-01 RUI Nieuw op planning details
22-52 Voorlopig programma van eisen Zonnig sportpark Groenendaal Grummel A 2023-Q1 MID 2023-Q1 Wijziging planning (2022-Q4 > 2023-Q1) Toelichting proces volgt in collegebericht begin september details
22-54 Beleidslijn feestverlichting de Wit-van der Linden A 2023-Q1 MID 2023-Q1 Nieuw op planning details
22-40 Herijking parkeerbeleid Stam A 2023-Q1 RUI 2023-Q1 Wijziging planning (2022-Q4 > 2023-Q1) Onderzoek wordt gestart na de vakantieperiode ivm met valide onderzoek/resultaat details
22-22 Motie Parkeer de norm Stam B 2023-Q1 RUI Wijziging planning (2022-Q4 > 2023-Q1) Gekoppeld aan parkeerbeleid (22-40) Parkeer de norm details
295 Plan van aanpak Herbestemmen rioolwaterzuiveringsinstallatie en aankoopbeslissing Stam A 2023-Q1 RUI 2023-Q1 Beslissing aankoop en bepalen bestemming hangen samen. Samengevoegd met punt 558 details
22-24 Motie Parkeer de verhoging Stam B 2023-Q1 RUI Wijziging planning (2022-Q4 > 2023-Q1) Gekoppeld aan parkeerbeleid (22-40) Parkeer de verhoging details
488 Evaluatie verblijfsaccommodatiebeleid de Wit-van der Linden B 2023-Q3 MID Wijziging planning (2022-Q4 > 2023-Q3) Vanwege corna waren 2020, 2021 en deels 2022 a-typische jaren voor particuliere verhuur details
260 Actualisatie Ligplaatsenbeleid de Wit-van der Linden A RUI Wijziging planning (2022-Q4 > 2023) Integrale aanpak waterrecreatie details
567 Omgevingsvisie vaststelling ontwerp Stam A RUI Planning is afhankelijk van uitkomsten participatie omgevingsvise punt 22-08 details
22-08 Participatie omgevingsvisie Heemstede (fase 2) Stam B RUI details
416 Omgevingsvisie: visie op hoofdlijnen, incl. ontwikkelrichting Stam B RUI Planning afhankelijk van uitkomsten punt 22-08 Participatie Omgevingsvisie fase 2 details
417 Omgevingsplan: plan van aanpak pilot Noordwest Stam B RUI details
128 Stand van zaken initiatief participatie Havenkwartier Stam B RUI Vervolg wordt opgepakt na de verkiezingen. details
573 Thagaste: bouwplan Stam B RUI Wijziging: vervalt. Bouwplan blijft binnen grenzen bestemmingsplan details
22-23 Motie Minder afval Grummel B RUI Minder afval details
568 Motie Heemstede in de MRA - thema mobiliteit Stam RUI Wordt verwerkt in woonvisie en andere plannen details
357 Uitwerking toekomstbestendige bedrijfsvoering in het kader van ambtelijke samenwerking Nienhuis B MID GR DIT is n.a.v. RKC rapport reeds ingevoerd, borging overige bedrijfsvoering wordt voorbereid. details
604 Fase 2: Haalbaarheidsstudie warmte uit WRK leiding Grummel B MID details
569 Motie Groene Oase in de MRA allen RUI Constante aandacht details