O-16

Woningbouwmonitor (n.a.v. technische vragen).
Past in de raadsagenda onder Thema 2 duurzaam wonen in HHW.

Toelichting

In de beantwoording van technische vragen over de woningbouwmonitor staat: op dit moment is de verwachting dat het onderzoeksresultaat, inclusief werkende monitor, eind dit jaar aan de raad kan worden voorgelegd. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt dit in de bestuurlijke termijnagenda opgenomen.

Actuele stand van zaken

De woningbouwprogrammering 2020 is in december 2020 naar de raad gestuurd. Daarin is gebruikt gemaakt van een 'traditioneel' woningbehoefteonderzoek, dit onderzoek van Companen heeft u eerder ontvangen. Er wordt, samen met de VU en de gemeenten Alkmaar en Langedijk, nog steeds gewerkt aan een werkende woningbouwbehoeftemonitor maar deze ontwikkeling is complex en gaat nog veel tijd in beslag nemen. In de tussentijd wordt dus gewerkt met traditionele woningbehoefteonderzoeken'.

Historie stand van zaken

16/07/2020 een RIB is toegezonden (Bij20-555) over het onderzoek en het vervolg.
In het komende halfjaar wordt het resultaat van het lokale onderzoek naar woningbehoefte geconfronteerd met de bestaande planvoorraad, de potentiële ontwikkellocaties en de gemeentelijke ambities voor gebiedsontwikkeling. Dat moet aan het eind van het jaar leiden tot een richtinggevend woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar. Hierover wordt u eind dit jaar door het college geïnformeerd.05/11/2019: Het is niet mogelijk om nog dit jaar een werkende woningmarktmonitor te presenteren. Om op korte termijn toch invulling te kunnen geven aan de actuele woningbouwopgave laat het college een verdiepingsslag uitvoeren op de regionale onderzoeksresultaten i.h.k.v. de regionale woningbouwafspraken. Dit moet leiden tot inzicht in de benodigde woningbouwprogramma’s voor de verschillende actuele bouwlocaties. De verwachting is dat dit in Q1 2020 gereed is.
13/01/2020: Q1 is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar; verplaatst naar Q2.
10/06/2020: Woningmarktmonitor wordt nu samen opgepakt met de gemeenten Alkmaar en Langedijk, en Data Science Alkmaar en de VU Amsterdam.
10/06/2020: Het woningbehoefteonderzoek is eind juni gereed en gaat vervolgens via het college ter info naar de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.