Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht 2021

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status  
Gemeente Nummer Gepland Onderwerp Toelichting Actuele SvZ Ph Status info
LD T-114 Geluidsoverlast N242 Wethouder Jongenelen zegt toe uit te zoeken wat de gemeente kan doen aan de geluidsoverlast die ontstaan is sinds de verbreding van de N242. 17/10/2021: voorgesteld wordt om dit onderwerp van de agenda af te halen. Het is onderdeel van de gesprekken met de provincie geworden. A.G.W. Jongenelen Afgedaan details
LD T-134 juni 2021 Toekomst begraafplaatsen Wethouder zegt toe een politiek-bestuurlijke avond te beleggen over de toekomst begraafplaatsen. 21/10/2021: de raad zal een raadsmemo ontvangen komend kwartaal. N. Langedijk Bijgewerkt details
LD T-137 Uitwerking kernenbeleid Wethouder Nieuwenhuizen zegt toe: (1) uitwerking kernenbeleid volgt; (2) er volgt nog een formele reactie richting B&W Alkmaar in lijn met mondelinge reactie tijdens forumvergadering; (3) gesignaleerde tekstuele omissies worden verwerkt in het herindelingsadvies 28/04/2021: de wethouder heeft toegezegd in de raad op 28 april dat zij wordt bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom de uitvoering kernenbeleid. Een datum wordt samen met de griffie gezocht. N. Langedijk Openstaand details
LD M-31 Motie Jongerenraad - opzetten escaperoom motie aangenomen op 25 februari, draagt het college op: - iom WonenPlusWelzijn een escaperoom op te zetten om politieke betrokkenheid bij jongeren te vergroten - de escaperoom dit jaar te bewerkstelligen - social media aantrekkelijker maken voor jongeren 18-2-2021: De uitvoering van deze motie ligt klaar, maar deze motie kan pas uitgevoerd worden als er geen coronamaatregelen meer zijn. M.L. Reijven Openstaand details
LD O-82 november 2021 Ontwikkelkrediet en kaders voor locatie Vroedschap 1/06/2021: samenhang met nieuw onderkomen brandweer A.G.W. Jongenelen Openstaand details
LD M-50 Motie Kastanjelaan IKC Zuid In de motie wordt het college opgeroepen tot: - locatie Kastanjelaan behouden voor eventuele tijdelijke huisvesting 0-12 jarigen; - Aanvullende kaders te laten stellen; - integraal uitwerken met de plannen herontwikkeling Vrone. 15/12/2020: de motie is unaniem aangenomen. J. Nieuwenhuizen Openstaand details
LD O-123 Bestemmingsplan Buitengebied 17/02/2021: het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld en deze ligt vanaf 10 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Verwachte planning voor besluitvorming in gemeenteraad: Q4 2021 A.G.W. Jongenelen Bijgewerkt details
LD O-125 Huisvesting Turntotaal Langedijk Dit voorstel betreft het ruimtelijk kader voor de nieuwe locatie evenals de bijbehorende grondafname 17/05/2021: nog in afwachting van de overleggen die gaande zijn, is nu nog geen termijn aan te geven. J. Nieuwenhuizen Openstaand details
LD O-127 Locatie voormalig Rodeoterrein, Broek op Langedijk Het gaat om een stedenbouwkundig plan voor de locatie voormalig Rodeoterrein in Broek op Langedijk, planning Q3 2021 23/03/2021: de raad heeft de ruimtelijke randvoorwaarden op 23 maart vastgesteld. Hierin staan de vervolgstappen beschreven. A.G.W. Jongenelen Openstaand details
LD M-54 Motie Woonplicht bij koopwoningen Het college wordt opgeroepen om: 1. een woonplicht van tenminste 3 jaar op te nemen voor nieuwbouw koopwoningen in categorie I en II. 2. opnemen in anterieure overeenkomsten; 3. ook inzetten op woonplicht categorie III woningen. 4. ontheffing van woonplicht voor 1e graad familie 5. voor het zomerreces een voorstel te doen om deze te implementeren in het vigerende beleid. de motie is op 23 maart 2021 aangenomen. A.G.W. Jongenelen Openstaand details
LD T-145 oktober 2021 Financieel management bestuurlijke fusie Wethouder zegt toe de deelprojecten achteraf te verantwoorden bij de tussenrapportages en de eindejaarsrapportage. wethouder zegt toe de historische (context) en de verwachte bestedingen aan frictiekosten inzichtelijk te maken in de structuur en de verantwoording. 17/10/2021: de raad ontvangt deze week een raadsmemo over dit onderwerp. Hiermee is de toezegging afgehandeld. J. Nieuwenhuizen Afgedaan details
LD O-149 oktober 2021 Bouwen aan een Sociale Onderneming Regio Alkmaar (SORA) Het opzetten van één regionale uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet. 12/10/2021: Raadsvoorstel is aangenomen in de raad van 12 oktober. De motie die hierbij is aangenomen wordt opgenomen in de BTA. M.L. Reijven Afgedaan details
LD O-150 Regionale samenwerking Beschermd Wonen Doordecentralisatie Beschermd Wonen 16/09/2021: op 13 juli is een memo aan de raad verstuurd, waarin is aangegeven dat het nieuwe financiële verdeelmodel op 1 januari 2023 ingaat. De besluitvorming vindt plaats in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. M.L. Reijven Openstaand details
LD M-56 Motie Vrienden van Geestmerambacht Draagt het college van B&W -en daarbij in het bijzonder de vertegenwoordiger in het bestuur van GR Recreatieschap Geestmerambacht- op om in het bestuur de volgende initiatieven te agenderen:1.Het gesprek met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan te gaan over vernieuwde (financiële)participatie van de provincie Noord-Holland in het Recreatieschap met het doel de wezenlijke kenmerken en waarden in het NNN-gebied duurzaam te beschermen, te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de natuur in het Geestmerambacht in een goede conditie blijft. 2.Te onderzoeken of de kracht van betrokken inwoners/vrijwilligers benut kan worden om tot een model te komen voor onderhoud van het Geestmerambacht waarbij natuurbehoud voorop staat.3.Te onderzoeken op welke wijze “verbetering van de bestuursstructuur” een bijdrage kan leveren aan structurele kostenbesparing van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.4.Na het uitvoeren van het onderzoek bij punt 2 komt de wethouder terug bij de raad voor terugkoppeling; waarbij daarna eventuele vervolgstappen bepaalt kunnen worden 17/05/2021: de motie zelf is naar het bestuur Geestmerambacht verzonden om te agenderen voor de eerstvolgende vergadering. Punt 1 van de motie is afgehandeld. Voor punt 2 de terugkoppeling blijft de motie nog openstaan. J. Nieuwenhuizen Openstaand details
LD T-140 december 2021 Roadmap anti-discriminatie/ inclusiviteit Tijdens een politiek bestuurlijke avond over Artikel 1 kwam de vraag naar voren hoe het met de gemeente zelf staat. Toegezegd is om een roadmap te laten maken waarin de huidige situatie en de weg waar we naar toe willen wordt opgenomen. Leontien Kompier en Jasper Nieuwenhuizen zijn de betrokken bestuurders. 17/10/2021: voor het einde van dit jaar wordt u een roadmap toegezonden. J. Nieuwenhuizen Bijgewerkt details
DenW F-02 november 2021 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (nr.21) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-05 november 2021 Financiële verordening gemeente Heerhugowaard 2017/Langedijk (nr.89 en 205) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-06 november 2021 Nota vaste activa gemeente Heerhugowaard 2017/Nota activabeleid Langedijk 2018 (nr.92 en 214) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd In de fusieraad van 5 juli toegezegd nav aangenomen motie (M-065). Zie ook M-061 motie verlenging afschrijvingsduur. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-07 Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (nr. 17 en 93) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd Deze regeling is een college bevoegdheid Kompier/Fintelman Afgedaan details
DenW F-08 Reglement aangewezen derden (nr. 94) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd Deze regeling is een college bevoegdheid B. Fintelman Afgedaan details
DenW F-09 Kadernota VTH 2017-2018 gemeente Heerhugowaard/Langedijk (nr. 101 en 217) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd Stuk is in de raad van 12 oktober in Langedijk aangenomen en staat als akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 oktober Heerhugowaard. Jongenelen/Groot Afgedaan details
DenW F-10 Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Langedijk (nr. 50) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd. Zie ook F-04 HHW 12/10/2021: het stuk is aangenomen in de raad van 12 oktober. A.G.W. Jongenelen Afgedaan details
DenW F-11 Beleidsregels Afvalstoffenverordening gemeente Heerhugowaard 2018 / Langedijk (nr. 127 en 35) Onderdelen van de afvalstoffenverordening gaan over naar Verordening Fysieke Leefomgeving (omgevingswet) 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Jongenelen/Groot Bijgewerkt details
DenW F-13 Archiefverordening Heerhugowaard 2019/langdijk (nr. 142 en 47) Zijn al identiek. Harmonisatie is overbodig. B. Fintelman Afgedaan details
DenW F-15 Nota vaste activa gemeente Heerhugowaard 2017 (nr. 158) zie ook D06. 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. B. Fintelman Openstaand details
DenW F-16 Legesverordening 2020 (nr. 70 en 160) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-14 Verordening campergelden 2020 (Nr. 161) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. B. Fintelman Openstaand details
DenW F-15 Verordening liggeld pleziervaartuigen 2020 (nr. 162) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. B. Fintelman Openstaand details
DenW F-16 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020 (nr. 61 en 163) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-17 Verordening rioolheffing 2020 (nr. 64 164) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-18 Verordening rioolaansluitrecht 2020 (nr. 63) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Openstaand details
DenW F-19 Verordening marktgelden 2020 (nr. 165) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. B. Fintelman Openstaand details
DenW F-20 Verordening afvalstoffenheffing 2020 (nr. 166) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd De verordening dode gezelschapsdieren 2015 wordt opgenomen in de verordening en zal komen te vervallen. B. Fintelman Openstaand details
DenW F-21 Afvalstoffenheffing Langedijk (nr. 177) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. N. Langedijk Bijgewerkt details
DenW F-22 Verordening reinigingsheffingen 2020 (nr. 66) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd de destructieverordening 2010 wordt opgenomen in de verordening en zal komen te vervallen J. Nieuwenhuizen Bijgewerkt details
DenW F-23 Besluit Kwijtscheldingsregels 2020 (nr. 36 = 2018, 71 en 167) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-26 Parkeergeldverordening 2007 (nr. 191) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. B. Fintelman Openstaand details
DenW F-28 Verordening forensenbelasting (nr. 58) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. J. Nieuwenhuizen Bijgewerkt details
DenW F-29 Verordening toeristenbelasting 2020 (nr. 59) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. J. Nieuwenhuizen Bijgewerkt details
DenW F-30 Verordening precariobelasting 2020 (nr. 60) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. J. Nieuwenhuizen Bijgewerkt details
DenW F-31 Regeling gemeentelijke belastingen (nr. 85) het beleid moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 17/10/2021: het stuk staat geagendeerd voor de fusieraad van 10 november. J. Nieuwenhuizen Bijgewerkt details
DenW F-33 Reglement Burgerlijke Stand (nr. 186 en 112) hoeft niet voor de fusiedatum Kompier/Fintelman Openstaand details
DenW F-34 Bibob beleidslijn (Nr. 69) Het bibob-beleid zal pas vast gesteld worden nadat de nieuwe APV is vastgesteld. Het is een college bevoegdheid Kompier/Blase Afgedaan details
DenW F-35 Verordening cliënten advies raad Heerhugowaard 2015 (nr. 98 en 209) 16/09/2021: De planning is aangepast. Verwacht wordt dat het wordt geagendeerd in 2022. Reijven/Groot Openstaand details
DenW F-36 Mandaatregeling Heerhugowaard (nr. 114) Deze regeling is een college bevoegdheid B. Fintelman Afgedaan details
DenW F-037 Mandaatregeling gem. Langedijk 2010 + mandaatregister (nr.106) Deze regeling is een college bevoegdheid J. Nieuwenhuizen Afgedaan details
DenW F-043 Drugsconvenant (nr. 215 en 181) Kompier/Blase Openstaand details
DenW F-046 Wmo cliëntondersteuning (wettelijke taak): nieuwe visie en beleid. (nr. 253 en 210) 16/09/2021: De planning is aangepast. Verwacht wordt dat het wordt geagendeerd in 2022. Reijven/Groot Openstaand details
DenW F-047 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Langedijk 2014 (nr. 20, 34/35/36 en 57LD) 17/10/2021: staat geagendeerd voor de commissie van 2 november en de raad van 16 november. Langedijk/Groot Bijgewerkt details
DenW F-048 verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang (nr. 32, 107 en 126 hhw en 104 LD) N. Langedijk Openstaand details
DenW F-049 Telecommunicatieverordening (nr. 57 en 34/35/36 en 20LD), zie ook F-055 17/10/2021: staat geagendeerd voor de commissie van 2 november en de raad van 16 november. Langedijk/Groot Bijgewerkt details
DenW F-050 Nota reserve en voorzieningen (LD216, HHW 255) Meer dan gewenst In de fusieraad van 5 juli toegezegd nav aangenomen motie. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
DenW F-052 Verordening cliëntenparticipatie Langedijk 2018 (nr. 209) 16/09/2021: De planning is aangepast. Verwacht wordt dat het wordt geagendeerd in 2022. M.L. Reijven Openstaand details
DenW F-053 Controleverordening art. 213 (LD 215) wenselijk Nieuwenhuizen/Fintelman Openstaand details
LD O-158 oktober 2021 Verwerving JeugdzorgPlus 2023 Aanbestedingstraject voor de inkoop JeugdzorgPlus vanaf 2023. 17/10/2021: het voorstel is aangenomen in de raad van 12 oktober 2021 M.L. Reijven Afgedaan details
LD O-162 Begroting Dijk en Waard 2022 De begroting Dijk en Waard die aan de raden gezamenlijk worden voorgelegd. 23/06/2021: de begroting staat voor 9 november gepland voor de fusieraad. J. Nieuwenhuizen Openstaand details
LD O-163 oktober 2021 Veilig Thuis Onderbrengen Veilig Thuis in de GR van de GGD HN 17/10/2021: het voorstel is aangenomen in de raad van 12 oktober 2021 M.L. Reijven Afgedaan details
DenW M-65 Motie Kadernota - VVD over de financiële reserves De motie roept op om de concept nota activatbeleid en de nota reserves en voorzieningen tegelijk met de begroting aan te bieden. Op 6 juli in de raad van Heerhugowaard en op 5 juli in de raad van Langedijk aangenomen. 17/10/2021: op de agenda van 10 november treft u deze stukken aan. Hiermee wordt de motie als afgehandeld beschouwd. Nieuwenhuizen/Fintelman Afgedaan details
LD O-168 november 2021 2e tussenrapportage Langedijk 17/10/2021: besluitvorming staat voor 2 november commissie en 16 november raad gepland. J. Nieuwenhuizen Openstaand details
DenW M-66 Motie Witte Anjer perkje in Langedijk en Heerhugowaard aangeboden. Het college wordt opgedragen om een "witte anjer" perkje te realiseren. Een informatiebord te plaatsen met uitleg. Op 29 juni is in de raad van Langedijk de motie aangenomen voor Langedijk. Op 6 juli is in de raad van Heerhugowaard de motie aangenomen voor Heerhugowaard. De uitvoering van de motie wordt ter hand genomen om te kijken naar de mogelijkheden qua locaties en binnen de bestaand budgetten. Langedijk/Groot Openstaand details
DenW F-056 Onze Kijk op Dijk en Waard, strategische visie 17/10/2021: het stuk staat onder voorbehoud geagendeerd voor de fusieraad van 15 november. Nieuwenhuizen/Fintelman Bijgewerkt details
LD O-170 oktober 2021 Omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard Ter afsluiting van het traject om de omgevingsvisie samen als twee individuele gemeenten op te stellen, word de gezamenlijke omgevingsvisie aan beide raden aangeboden te vaststelling 12/10/2021: het stuk is niet geagendeerd voor de raad van 12 oktober. Een aangenomen motie Impuls Omgevingsvisie wordt opgenomen in de BTA. A.Jongenelen Afgedaan details
LD O-172 oktober 2021 GR RHCA gemeentelijke bijdrage aan RCHA voor Dijk en Waard 12/10/2021: het voorstel is aangenomen in de raad van 12 oktober 2021 . J. Nieuwenhuizen Afgedaan details
LD O-174 oktober 2021 Bestemmingsplan De Punt - Langedijk 12/10/2021: het voorstel is aangenomen in de raad van 12 oktober 2021 . A.G.W. Jongenelen Afgedaan details
LD O-175 oktober 2021 Opheffen nevenvestiging De Barnewiel 12/10/2021: het voorstel is aangenomen in de raad van 12 oktober 2021 . J. Nieuwenhuizen Afgedaan details
LD M-68 Motie 'instellen raadsadviescommissie SORA" verzoek het college: - bij de werkgroep governance aangeven dat de raad van Langedijk een raadsadviescommissie gerealiseerd wil zien; - taken en bevoegheden duidelijk omschrijven M.L. Reijven Toegevoegd details
LD M-69 Motie "Domeynen te Sint Pancras" verzoekt het colleg: - te onderzoeken en terugkoppelen of de vermelding bp St Pancras 2012 correct is; - gronden herbestemmen om bouwontwikkeling toe te staan (1 laag en kap) - hangende de uitkomst, initiatiefnemer in staat stellen opnieuw aan te bieden. A.G.W. Jongenelen Toegevoegd details
LD M-70 Motie"impuls omgevingsvisie" verzoekt het college: - omgevingsisie uit te breiden en in 2022 herziene versie aan te bieden: - looptijd bepalen en welke visie op de woonomgeving is er in dat jaar; - alle relevante maatschapp. effecten die van invloed zijn inventariseren; - welke visie heeft de gemeente irt bovenstaande; - visie laten aansluiten op nieuwe overkoepelende visie Dijk en Waard A.G.W. Jongenelen Toegevoegd details
LD M-70 Motie"impuls omgevingsvisie" verzoekt het college: - omgevingsisie uit te breiden en in 2022 herziene versie aan te bieden: - looptijd bepalen en welke visie op de woonomgeving is er in dat jaar; - alle relevante maatschapp. effecten die van invloed zijn inventariseren; - welke visie heeft de gemeente irt bovenstaande; - visie laten aansluiten op nieuwe overkoepelende visie Dijk en Waard A.G.W. Jongenelen Toegevoegd details