Status van toezegging

Status: in ontwikkeling. Aan de 2e Tussenrapportage is een extra overzicht toegevoegd van risico’s waar de organisatie mee te maken heeft en hoe deze zijn opgenomen in de top-10 risico’s. Aan de 2e Tussenrapportage is tevens een Overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022 waarin de status te zien is van de acties uit het meerjaren-uitvoeringsprogramma. Risicomanagement dient nog beter verankerd te worden in de organisatie. Ook op het gebied van bedrijfsvoering kan het organisatieritme worden verbeterd. De teamleiders bedrijfsvoering zullen de komende periode werken aan een collegeadvies waarin hierover een advies wordt uitgebracht, waarbij zij ondersteund worden door concern control. Nieuw (januari 2022): Zie ook toezegging Doorontwikkeling risicomanagement (toezegging 81). Risicomanagement heeft de aandacht en verbetering zal tijd kosten. Doel is om in elke rapportage weer (kleine) verbeteringen te laten zien. Deze toezegging is hiermee afgedaan.

Toezegging

De wethouder geeft aan dat Dhr. Heddes een nota heeft geschreven over wat er moet gebeuren i.v.m. de kosten rondom de energietransitie. Er is een presentatie geweest over wat er nodig is om scholen (nieuwbouw en bestaande bouw) aan te passen i.h.k.v. de duurzaamheid en coronamaatregelen.

Inzake de wensen rondom de risicoparagraaf, vraagt de wethouder om hier wat meer tijd voor te krijgen. Zij verwacht in de 2e tussenrapportage meer inzichten te kunnen geven rondom het risicomanagement en ten aanzien van de coalitiedoelen
Dhr. Johnstone vult aan dat het toekomstplaatje nu wordt gemaakt. Zodra het concept klaar is, zal hij deze als checkvraag bij de auditcommissie neerleggen of dit naar verwachting is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.