Status van toezegging

Nieuw (januari 2022): Risicomanagement heeft de aandacht en verbetering zal tijd kosten. Dat begint met bewustwording onder teamleiders en daarna medewerkers. Tijdens de maandelijkse Directie Review Gesprekken worden teamleiders o.a. gevraagd naar de risico’s die zij zien. Mei 2022: Voor de jaarrekening heeft de concern controller met de individuele teamleiders een risico-inventarisatie gemaakt die zijn weerslag heeft in de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen. De concern controller, zal in overleg met de gemeentesecretaris, een plan opstellen om deze risico-inventarisatie periodiek op te stellen zodat risicomanagement standaard onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Daarnaast zal het onderwerp ook vaker terugkomen in de directie review gesprekken die de directie met de teamleiders en de concern controller heeft. Juni 2022: De gemeentelijke organisatie is bezig met risicomanagement verder vorm te geven. Dit begint met de hygiëne terug te krijgen door maandelijkse reviewgesprekken tussen teamleiders en directie, maandelijkse managementinformatie per team en maandelijkse gesprekken tussen de concerncontroller en teamleiders. Dit zijn de eerste stappen om uiteindelijk te groeien naar een verankerd risicomanagement systeem. De nieuwe accountant gaat helpen om tijdig strategische en operationele risico's te signaleren. De auditcommissie gaat (gezien zijn controlerende rol) hierover graag met de accountant in gesprek. Updat 4/10: Deze toezegging is onderdeel van de gesprekken tussen de auditcommissie en het college en voortgang wordt door de auditcommissie gemonitort. December 2022: Ambtenaar licht risicomanagement binnen het three lines model toe. Dit blijft een aandachtspunt. Ook uitkomsten uit andere onderzoeken, zoals de VIC, Quick Scans, college-onderzoek 213a maakt dat teamleiders hun teams meer bewust moeten en zullen maken van operationele risico’s. In de afgelopen periode zijn een aantal teams aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van hun processen. Dit is vooral zichtbaar bij Financiën en in het sociaal domein. Tijdens auditcommissievergaderin 16 februari besloten dat dit punt naar de voortgangsrapportage gaat.

Toezegging

Over de vraag rondom het risicomanagement, welke nog (steeds) in doorontwikkeling is, vindt de gemeentesecretaris de tips en opmerkingen van de commissie waardevol en zal deze meenemen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.