M-006

Motie - Beperken geluidsoverlast Staatsliedenkwartier (vooheenM-151_

Status

Update februari 2022: Er wordt onderzocht of, en zo ja op welke wijze, dit meegenomen kan worden in de tenders (Q1/Q2 2022). Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan en na de uitspraak van de Raad van State wordt duidelijk of bestemmingsplan Snellerpoort onherroepelijk is en gestart kan worden met gronduitgifte. In dat kader zal nader ingegaan worden op deze motie. De uitspraak van de Raad van State inzake beroepszaak tegen bestemmingsplan woongebied Snellerpoort wordt medio maart 2022 verwacht. In Q2 wordt gestart met de selecties ten behoeve van de gronduitgifte (waarbij ingegaan wordt op deze motie)

Toezegging

1. om in de nieuw te ontwikkelen woongebieden Snellerpoort en Snel en Polanen maatregelen te nemen om weerkaatsing van geluid in de richting van het Staatsliedenkwartier zo veel mogelijk te voorkomen, conform de wettelijke eisen op basis van berekeningen die daarvoor op het moment van realisatie gelden;
2. in de overeenkomst met de ontwikkelaar van de woongebieden Snellerpoort en Snel en Polanen op te nemen dat zij (lees: de ontwikkelaar) extra maatregelen neemt als de weerkaatsing van geluid vanaf de woongebieden Snellerpoort en Snel en Polanen richting het Staatsliedenkwartier na realisatie en meting op dat moment alsnog boven de wettelijke norm uit blijkt te komen.
N.B. Een nulmeting in het Staatsliedenkwartier qua geluidsbelasting vanaf de spoorlijn is een noodzakelijk hulpmiddel om de toename van weerkaatsing achteraf te kunnen beoordelen;
3. om de gemeenteraad gedurende het vervolgproces door middel van raadsinformatiebrieven te informeren over hoe uitvoering wordt gegeven aan het beperken van geluidsweerkaatsing in de richting van het Staatsliedenkwartier,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.