M-015

Motie - Glasvezel voor heel Woerden (vooheen M-185)

Status

Afgehandeld middels RIB in Z/22/048891 onder nummer D/22/066717.

Toezegging

en verzoekt het college:
1. dit standpunt van de raad in de lopende gesprekken met aanbieders kenbaar te maken;
2. al het redelijke dat verwacht mag worden te doen om ook voor de kernen en wijken een convenant m.b.t. tot de aanleg van een open glasvezelnetwerk af te sluiten;
3. de raad voor de zomer van 2022 te informeren over de voortgang op dit gebied.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.