M-029

Motie - Helderheid over verzoek en vervolgproces Van Ooijen (vooheen M-203)

Status

Update 11 maart 2022: Het maken van een afspraak tussen partijen wordt gearrangeerd.
Update juni 2022: in Q3 wordt een raadsvoorstel voorgelegd.
Update okt 2022: In juni en september 2022 hebben gesprekken plaatsgevonden met intiatiefnemer, Provincie en wethouder waarbij het verzoek met initiatiefnemer nogmaals is besproken. Initiatiefnemer gaat plan uitwerken waarna het aan het college en raad wordt voorgelegd. Er is nog geen aangepast plan ingediend.

Toezegging

verzoekt het college:
1. aan de initiatiefnemer Van Ooijen kenbaar te maken dat de gemeente open staat voor het op constructieve
wijze meedenken over het initiatief van Van Ooijen;
2. met Van Ooijen de twee opties te bespreken voor uitbreiding van zijn bedrijfsbebouwing, te weten de
oostelijke en westelijke variant, en:
a. indien Van Ooijen kiest voor een ontwikkeling naastgelegen aan zijn huidige bebouwing (oostelijke variant), te volstaan met een bestemmingsplanwijziging waaraan de gemeente medewerking verleent;
b. indien Van Ooijen kiest voor een ontwikkeling aan de andere zijde van het perceel (westelijke variant), met de initiatiefnemer afspraken te maken over de wijze waarop omwonenden, de raad, het college en de provincie worden betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan;
3. nadat Van Ooijen een keuze heeft gemaakt over de te volgen route, deze keuze middels een raadsvoorstel voor het vervolgtraject met een principebesluit voor te leggen aan de gemeenteraad;
4. in alle gevallen het gebruikelijke kostenverhaal voor ruimtelijke ontwikkelingen te laten gelden, dat ligt bij de initiatiefnemer,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.