M-035

Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel (voorheen P-109)

Status

Update 14/9: Afgelopen jaar is gewerkt aan de herijking van de tarieven voor de buitensport. Kostprijzen van de verschillende typen accommodaties zijn aan veranderingen onderhevig. Bij de ene accommodatie is dit sterker dan bij de andere. In dit kader wilden we voor de zomervakantie met verenigngen de uitkomsten bespreken en input ophalen voor het vervolg. Door de corona-crisis zijn zowel gemeente als sportclubs echter druk doende met het opnieuw organiseren van het sportaanbod en alle financiële gevolgen. Het herijkingstraject raakt mogelijk ook de keuzes die gemaakt zullen moeten worden in het kader van de Strategische Heroriëntatie. Daarom wordt dit traject voorlopig opgeschort.
Update 15-10: Het traject wordt opgepakt in 2021; het raadsvoorstel zal in mei 2021 worden aangeboden.
Update 5-3: Behandeling is voorzien voor Politieke Avond van 3 juni
Griffie (10/5) Behandeling blijkt niet mogelijk op 3 juni. We zijn in afwachting van een nieuwe planning.
Update juni 2021: Gezien de gevolgen van de coronapandemie voor de sportverenigingen willen we nu geen ingrijpende voorstellen doen. We krijgen wel veel vragen van sportverenigingen over de mogelijkheden voor LED-verlichting. We onderzoeken of hier kansen liggen. Update over stand van zaken in Q4 2021.
Update december 2021: zie ook T-513 Voorstel LED-verlichting sport. Wethouder Noorthoek zegt toe dat er een voorstel komt voor LED-verlichting bij de sport, dit komt in het voorjaar van 2022. Hierin wordt ook de stand van zaken over de herijking van de tarieven van de buitensport meegenomen.
Update april 2022: Dit onderwerp is opgenomen in het Overdrachtsdocument in paragraaf 5.2.3 “Duurzaamheid en tarifering sport” op pagina 92.
Update augustus 2022: Dit onderwerp is opgenomen in het Bestuursakkoord doel 12. Het Bestuursakkoord wordt verwerkt in het collegewerkprogramma. Dit wordt verwerkt in de begroting 2023. Pas als de begroting is vastgesteld, is dit onderwerp afgedaan en kan deze toezegging van de LTA verwijderd worden.

Toezegging

"c. in januari een raadsvoorstel met een drietal tariefscenario’s voor te leggen waaronder een voorkeursscenario waarin de kosten voor buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen;
d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een keuze wordt gemaakt voor een infillvervangingsscenario."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.