M-040

Motie – Pak overlast houtstook aan

Status

Update 20/10: In het collegewerkprogramma is opgenomen dat er een plan van aanpak wordt opgesteld op basis van onderzoek naar best practices. Tevens is in de begroting voor 2023 een budget gevraagd om dit plan van aanpak op te stellen en de uitvoering in gang te zetten. Hierbij gaan we o.a. verkennen of de Omgevingswet mogeljikheden biedt om regels te stellen. De raad zal via een RIB geïnformeerd worden over de strategie die het college voor ogen heeft met betrekking tot het verminderen van de overlast door houtstook, waaronder een meerjarige communicatiecampagne over houtstook. Deze RIB wordt uiterlijk in december aan de raad aangeboden.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De Regt zegt toe in 2023 meer informatie te kunnen geven over het Actieplan aanpak houtstook.

Toezegging

verzoekt het college:
1. gebruik te maken van de kennis en ervaring die er binnen de ODRU en andere gemeenten is om de overlast van houtstook te beperken;
2. uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 voorstellen aan de raad te doen voor maatregelen die de overlast daadwerkelijk beperken;
3. hierbij vooral pragmatisch en praktisch te werk te gaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.