M-040

Motie – Pak overlast houtstook aan

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. gebruik te maken van de kennis en ervaring die er binnen de ODRU en andere gemeenten is om de overlast van houtstook te beperken;
2. uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 voorstellen aan de raad te doen voor maatregelen die de overlast daadwerkelijk beperken;
3. hierbij vooral pragmatisch en praktisch te werk te gaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.