M-044

Motie - Samen op weg naar de begroting 2023 en verder

Status

Update griffie (15/12/22): De begroting is op 17 november 2022 vastgesteld. Bij deze bespreking is de motie 'Verbetering begrotingsbehandeling' aangenomen die moet leiden tot verbetere verbeteringen.

Toezegging

verzoekt het college:
1. initiatiefrijk te zijn in het, tussen nu en de begrotingsraad tussentijds informeren van de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de begroting en beschikbaar te zijn om de raad te helpen met beleidsinhoudelijke en begrotingstechnische ondersteuning;
2. bij de begroting in een tabel (met meerjarige financiële doorrekening) aan te geven welke posten uit kadernota en bestuursakkoord in de begroting niet gehonoreerd zijn, zodat de raad deze keuzes helder heeft en eventueel kan heroverwegen;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.