M-047

Motie vreemd - Help het platteland gaat ten onder!

Status

Toezegging

spreekt uit dat:
1. de gemeenteraad zich ernstig zorgen maakt over de onrust onder de agrariërs over de toekomst van hun bedrijfsvoering mede door de onduidelijkheid die er nu nog is over
hoe het stikstofreductieplan wordt uitgevoerd;
2. de gemeenteraad zich verbaast over de krappe tijdsplanning en daarmee haalbaarheid van een gedragen plan wanneer de provincie dit in een jaar moet vaststellen;
3. innovaties waarvan tussen nu en 8 jaar blijkt dat zij tot tot stikstofreductie leiden bieden ruimte om de provinciale plannen aan te passen;
4. de gemeenteraad Den Haag oproept inzichtelijk te maken wat de stikstofreductieplannen voor sociaal-economische impact hebben op het landelijk gebied
5. Een dringend beroep gedaan wordt op het kabinet om in gesprek te gaan met de agrarische sector en samen met de sector te kijken naar oplossingen voor alle betrokken
partijen.

verzoekt het college:
bovenstaande onder de aandacht te brengen van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.