M-060

Motie - Evaluatie parkeerbeleid

Motie - Inflatiecorrectie parkeren bij evaluatie Parkeerbeleid betrekken

Status

Update 5dec22: Evaluatie zie M-018, indexatie wordt alleen toegepast op straatparkeren (belastingverordening in raad), garageparkeren meenemen in M-018.

Toezegging

verzoekt het college:
aan de raad een RIB of raadsvoorstel “evaluatie parkeerbeleid” te sturen waarin wordt voorgesteld om periodiek het parkeerbeleid van Woerden te evalueren, waaronder ook de bij de Nota parkeernormen vastgestelde nieuwe parkeernormen worden begrepen,

verzoekt het college:
1. niet over te gaan tot één-op-één-indexatie van de tarieven met de voorgestelde index van 6,2%, maar wel de geïndexeerde opbrengst van parkeren te hanteren in de begroting als uitgangspunt (met inachtneming van de uitvoerbaarheid);
2. bij de evaluatie van het parkeerbeleid en de uitwerking van promotie van de binnenstad een voorstel te doen met opties waarmee de opbrengstverhoging in lijn met het beleid kan worden gerealiseerd,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.