M-066

Motie – MAG het iets meer zijn?

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de evaluatie van het tot stand komen van de MAG 2019-2022 met de raad te delen;
2. alvorens het participatieproces MAG 2023-2027 op te starten een startnotitie voor te leggen aan de raad met daarin minimaal opgenomen: een voorstel voor financiële kaders, de verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat, een tijdslijn en de rol van de raad;
3. het eindresultaat van de MAG 2023-2027 te voorzien van een verschillenanalyse ten opzichte van de eerdere versie en hier tijdens het gehele proces rekening mee te houden,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.