M-100

Motie Definiëring pijlers inkoop Sociaal Domein

Status

In mei 2021 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 'Definiering pijlers inkoop Sociaal Domein'

PA 28-10-2020: Wethouder De Weger zegt toe de raad aan de hand van raadsinformatiebrieven te informeren over de inburgeringswet, maatschappelijke opvang, begeleid Wonen, de nieuwe wet schuldhulpverlening en inkoop;

PA 12-11-2020: Eind juni/begin juli wordt de raad geïnformeerd over het inkooptraject van zorgaanbieders.

Toezegging

verzoekt het college:
1. voor de raad te verduidelijken wat de genoemde pijlers (inspanning 3.1.3.2.) onder de
contractafspraken inhouden op een wijze dat de realisatie daarvan door de raad gevolgd kan
worden en bij deze uitwerking de relatie te leggen naar de begrippen kwaliteit, monitoring,
compliance en reële prijs, die eerder in het vastgestelde raadsvoorstel zijn vastgesteld;
2. de raad te informeren over hoe het college stuurt en de voortgang bewaakt op deze punten
en pijlers;
3. een voorstel te doen hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid
goed kan invullen rondom de aangegeven doelen;
4. punten 1 t/m 3 in Q2 2021 aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.