M-12

Ouden Huis

Status

Er zijn twee gesprekken gevoerd tussen Het Oudenhuis en wethouder De Weger Afgewogen wordt op welke locatie een dergelijk initiatief het beste gerealiseerd kan worden. Momenteel wordt overleg gevoerd met GroenWest als beoogde partij om de sociale huurwoningen in Snellerpoort te realiseren. Onderdeel van dit overleg is of een initiatief als Het Oudenhuis gerealiseerd kan worden.
De verschillende woonconcepten zijn opgenomen in de concept-Woonvisie. De herijkte woonvisie wordt in september 2019 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Raadsvoorstel (19R.00638) Woonvisie 2019-2024 is aangeboden aan de raad. Geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 november.

Toezegging

Verzoekt het college:
- Het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers en intensief mee te denken met hen bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het realiseren van deze voor Woerdense ouderen zeer gewenste en nieuwe woonvorm.
- de mogelijkheid van deze en mogelijke andere bijzondere woonvormen voor ouderen en andere groeperingen met specifieke woonwensen op te nemen in de woonvisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.