M-154

Motie - Financiële verkenning en kaders ontwikkeling Stationsgebied

Status

wordt uitvoering aan gegeven door T-488 in november 2021.

Update 15 november: de termijn wordt januari 2022. De wethouders en agendacommissie zijn hiervan op de hoogte.

Toezegging

verzoekt het college:
1. Een financiële verkenning te maken bij de stedenbouwkundige visie Stationsgebied en een voorstel te doen voor financiële kaders voor de uitwerking van de visie in deelplannen en deze voor te leggen aan de raad, en hierbij: a) (de ramingen van) de beoogde financiële opbrengst, lasten en nettoresultaten voor de realisatie van de gehele visie in beeld te brengen en deze vervolgens op te delen naar de individuele deelplannen, om te komen tot een financieel kader per fase; b) inzichtelijk te maken wat de deelplannen bijdragen aan het fonds infrastructurele werken; c) op te nemen welke keuzes de raad heeft om een grondopbrengst te vergroten of de lasten te verlagen en welke consequenties dat heeft; d) voor het geheel, en voor de deelplannen een risicoparagraaf op te nemen met een opsomming van de risico’s, de schatting van de kansen dat deze zich voordoen, de mogelijke gevolgen van deze risico’s en
welke maatregelen mogelijk zijn om de risico’s te beheersen; e) de inzet op financiering van derden aan te geven; f) een inschatting te maken van toekomstige onderhoudskosten versus extra inkomsten voor de gemeentebegroting,
2. Bij de uitwerking van de deelplannen expliciet te maken welke afhankelijkheden er zijn met andere deelplannen en wat de consequenties zijn als de realisatie van deze andere deelplannen niet haalbaar is. En dit ook te verwerken in de risicoparagraaf zoals genoemd onder 1.d.;
3. De lobbystrategie (zoals genoemd in beslispunten 4 en 5 van het raadsvoorstel) te verbinden aan de hierboven genoemde financiële verkenning en hierbij ook aandacht te hebben voor de prioritering;
4. dit geheel aan te bieden aan de raad vóór de uitwerking van de grondexploitatie fase 1,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.