M-156

Motie vreemd - Geestdorp 10 of ‘hoe geven we vorm aan ruimtelijke ordening?’ (B)

Status

Gespreksnotitie d.m.v. een raadsinformatiebrief wordt voorbereid en zal in december aan de raad worden verzonden

Toezegging

verzoekt het college:
A. Ten aanzien van ruimtelijke ordening in de gemeente Woerden
1. een gespreksnotitie (raadsinformatiebrief) voor te bereiden voor de gemeenteraad van Woerden waarin inzicht wordt gegeven over de regels en kaders waarop (ambtelijk en door de commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed) wordt getoetst bij ruimtelijke aanvragen van inwoners en ondernemers en op basis waarvan keuzes voor handhaving worden gemaakt; dit ook in het licht van de invoering van de Omgevingswet;
B. Ten aanzien van Geestdorp 10
2. het door de bewoners opgestelde bestemmingsplan in behandeling te nemen en daarbij te handelen conform scenario 3 (afwijken van het advies van de commissie bezwaarschriften en de CRKE en in de beslissing op bezwaar niet handhavend op te treden tegen de bruggen en de westelijke inrit);
3. het zienswijzeproces te faciliteren, en dit bestemmingsplan (binnen de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk 3 maanden na vaststelling van deze motie) ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Woerden;
4. de last onder dwangsom tot nader order op te schorten in afwachting van besluitvorming door de raad,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.