M-161

Motie ‘participatiekader’

Status

Toezegging

1. elk participatietraject te voorzien van een duidelijke procesbeschrijving;
2. in deze procesbeschrijving ook aan te geven hoe wordt omgegaan met tegenstrijdige belangen;
3. in het participatiekader tevens aandacht te schenken aan de gewenste cultuur en toegankelijke wijze van communiceren;
4. bijzondere aandacht te schenken aan de wijze waarop de verschillende bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld jongeren, minder assertieve betrokkenen e.a.) worden opgeroepen/gestimuleerd om deel te nemen aan het participatietraject;
5. bovenstaande op te nemen in het document met de invulling van het participatietraject, dat voorafgaand aan het participatietraject aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.