M-173

Motie - Extra incidenteel geld voor veiligheid openbare ruimte

Status

Toezegging

1. uiterlijk bij de maart-RIB een onderbouwd voorstel (inclusief begrotingswijziging) voor te leggen aan de gemeenteraad voor in 2022 uit te voeren onvermijdelijke werkzaamheden in het kader van de veiligheid in de openbare ruimte;
2. hiervoor incidenteel dekking te vinden binnen de middelen die via de septembercirculaire in 2022 vanuit het Rijk tot ons komen;
3. tevens scenario’s voor structurele oplossingen voor te bereiden in aanloop naar de collegeonderhandelingen in de nieuwe raadsperiode,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.