M-182

Motie - Verlicht Woerden duurzaam!

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
1. uiterlijk bij de Maart- RIB aan de raad een voorstel te doen met een aantal scenario’s voor actieve toepassing van (slimme) LED-verlichting bij het (binnenkort te ontvangen) Lichtplan Openbare ruimte;
2. daarbij aandacht te schenken aan circulariteit, de benodigde investeringen en welke besparingen gerealiseerd worden;
3. hierbij een incidenteel dekkingsvoorstel te vinden binnen de middelen die via de septembercirculaire in 2022 vanuit het Rijk tot ons komen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.