M-73

Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort

Status

Ad1) Het Jan Ruijspad is in juni geopend. Dit is een fiets- en wandelpad tussen het station en Roche (westkant Snellerpoort)
Ad 2): het raadsvoorstel Veilige oversteek Steinhagenseweg/ Beneluxlaan (19R.00932) is op 12 maart 2020 vastgesteld in de gemeenteraad. Momenteel wordt de oversteek ruimtelijk en financieel verder uitgewerkt. Naar verwachting is dit in Q3 2020 gereed.
Ad 3): In Q4 2019 is gestart met het opstellen van de stedenbouwkundige visie Stationsgebied. De mogelijkheid voor een extra toegang naar de perrons aan de kant van Snellerpoort wordt hierbij verkend.
Ad 4) en 5): Deze onderwerpen worden meegenomen bij de uitwerking van het ambitiedocument Snellerpoort naar bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan najaar 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.(planning afhankelijk van hoeveelheid zienswijzen)

Toezegging

1. Bij de ontwikkeling van Snellerpoort ervoor te zorgen dat het vanaf de eerste oplevering van woningen mogelijk is om vanuit de wijk zo gemakkelijk mogelijk naar het station te fietsen en te wandelen;
2. De uitwerking en financiering van een toekomstige verkeerssituatie op de Steinhagenseweg waarbij auto- en fietsverkeer elkaar gescheiden kan passeren op de kortst mogelijke termijn ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
3. In de uitwerking van de visie op de Poort van Woerden de mogelijkheden te verkennen om het station een extra toegang te geven aan het uiteinde van de perrons, dichterbij Snellerpoort;
4. De ontwikkeling van Snellerpoort zo vorm te geven dat het gebruik van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, fiets en deelauto gebruik wordt gestimuleerd, en het bezit en gebruik van een eigen auto wordt ontmoedigd;
5. Daarvoor benodigde afwijkingen van geldend parkeerbeleid c.q. parkeernormen mogelijk te maken in vigerende en op te stellen bestemmingsplannen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.