M-78

Motie Uitvoeringsmiddelen voor project 'Veenweide in beweging'

Status

Gesprekken zijn tijdelijk stopgezet in verband met de Coronacrisis. Verwachting is om begin juni de RIB aan de gemeenteraad aan te bieden.
Update 17-06-2020 Gesprekken zijn momenteel gaande met de provincies, de waterschappen, de VNG, het ministerie van LNV en andere stakholders van het klimaatakkoord. Het is de verwachting dat we in augustus de raad goed en volledig kunnen informeren over de voortgang.
Update 15-10: in verband met de huidige situatie is het helaas niet mogelijk om de beoogde planning te realiseren. Verwachting is dat dit Q1-2021 zal zijn.
Update januari: termijn wordt maart.
Update maart: termijn wordt aangepast Q2 2021
Update Juni: Motie is met de RIB20R.01139 die op 24 november 2020 is verstuurd afgedaan. Momenteel wordt de Gemeente Woerden actief betrokken bij het opstellen van een Regionale Veenweidenstrategie waarin bepaald wordt hoe de middelen uit het klimaatakkoord worden besteed. De gemeenteraad wordt hier ook in meegenomen. Recent middels 2 webinars op 21 april en 18 mei. binnekort wordt een RIB met een Koersdocument voor de nog op te stellen RVS.

Toezegging

Verzoekt het college;
• In gesprek te gaan met het Ministerie van LNV en provincie Utrecht om te onderzoeken of de in het klimaat- en energieakkoord genoemde middelen aangewend kunnen worden om het programma ‘Veenweide in Beweging’ een versnelling in de uitvoering te geven;
• Hierbij samen op te trekken met andere relevante stakeholders in dit proces (vb. onze boeren, waterschap, eventuele andere lagere overheden en de gebiedsbeheerder van de Nieuwkoopse plassen)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.