M-86

Motie Grip op geldstromen grondexploitatie

Status

Toezegging

Verzoekt het college:

A. Ten aanzien van de MPG
1. in de MPG jaarlijks helder en overzichtelijk te maken welke besluiten genomen zijn en wat de financiële consequentie is van die besluiten op de grondexploitatie.
B. Ten aanzien van kaderstellende rol bij raadsvoorstellen, voor oktober 2020 een raadsvoorstel in te brengen waarin het college
1. aangeeft hoe het in de toekomst de raad de mogelijkheid biedt om zijn kaderstellende rol bij raadsvoorstellen over ruimtelijke vraagstukken - ook ten aanzien van de financiële consequenties- te kunnen invullen door de ambities in het voorstel te vertalen naar de consequenties voor de financiële gezondheid van de gemeente;
2. de raad een voorstel doet voor een minimaal jaarlijkse positieve financiële bijdrage van het grondbedrijf;
3. de raad informeert over hoe het college stuurt op de beheersing van de plankosten, welke beoordelingscriteria het hanteert bij de besluitvorming over aanpassing van de plankosten en welk proces van besluitvorming daarbij gevolgd wordt.
C. Ten aanzien van de bijdrage verbetering financiële gezondheid van de gemeente
1. Een globale verkenning te starten naar de mogelijkheden binnen de ruimtelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de financiële gezondheid van de gemeente. Tevens een inschatting te maken van de haalbaarheid van deze alternatieven;
2. De effecten van de haalbare mogelijkheden voor de ambities ten aanzien van woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Evenals de effecten van deze mogelijkheden op de netto cash flow als gevolg van hogere opbrengsten en lagere uitgaven, en de gevolgen voor het exploitatie resultaat voor de komende 10 jaar;
3. Deze globale verkenning van mogelijkheden inclusief de effecten op de ambitie, het resultaat en de cash flow separaat van de Begroting einde van dit jaar aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.