M-87

Motie behouden historische kastanjes Exercitieveld

Status

Update februari 2021: De scenario's zijn ambtelijk gereed in februari 2021. Deze worden aansluitend besproken in het college. Ook met de bewoners van de Oostdam is nauw contact en zij zullen gekend worden in de scenario's. Andere stakeholders zullen ook geconsulteerd worden. De raad ontvangt in maart 2021 een raadsvoorstel over de stand van zaken en de scenario's.
Update 19 maart: aanlevermaand wordt april 2021
Griffie (12/4): behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 12 mei
Update mei: Het raadsvoorstel wordt behandeld op de Politieke Avond van 3 juni. Punt is hiermee afgedaan.
Update juli: de raad heeft op 24 juni een besluit genomen.

Toezegging

Verzoekt het college;
• Om meerdere scenario’s voor renovatie van het Exercitieveld ter besluitvorming voor te leggen, waarbij bij minimaal één scenario de bestaande bomen behouden blijven.
• hierbij in ieder geval de direct omwonenden van het Exercitieveld ter consultatie te betrekken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.