M-90

Motie Duurzaamheid: van Beleid naar Doen!

Status

Toezegging

1. Bij de inzet van de Rijksmiddelen minimaal 70% te besteden aan daadwerkelijke maatregelen i.p.v. aan beleid en participatie.
2. Hierbij prioriteit te geven aan het verduurzamen van het eigen vastgoed met hierbij de suggestie het initiatief “Bewust Investeren” te betrekken.
3. De Raad twee maal per jaar over de voortgang van de te realiseren doelen en de inzet van middelen met een raadsinformatiebrief te informeren.

Wethouder De Weger zegt toe dat het college in het najaar van 2020 de raad zal informeren over hetgeen het college in de afgelopen jaren heeft gedaan en in de komende jaren van plan is met betrekking tot duurzaamheid.
Tevens zegt de wethouder toe via de begrotingscyclus ieder jaar te rapporteren (in de voorjaarsnota, de jaarrekening en eventueel in de begroting) over de voortgang van dit onderwerp.
Wat betreft verduurzaming van het vastgoed, zegt de wethouder toe dat het college zal kijken of van het vastgoed dat nog niet is verduurzaamd - binnen de begroting - een aantal busines cases gemaakt kan worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.