M-93

Motie verzachten effecten Rembrandtbrug op schuldenlast

Status

De mogelijkheden om de schuldquote eventueel te kunnen verlagen zullen in mei/juni 2021 onderzocht worden. Indien daar mogelijkheden toe zijn worden deze maatregelen in de kadernota 2021 meegenomen.
Update 15 april 2021: Bij de begrotingsbehandeling (5/6 november 2020) zijn definitieve besluiten genomen over de schuldquote, inclusief beperkende maatregelen/ombuigingen op investeringsniveau. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd. Update: 10 mei 2021: Bij de begrotingsbehandeling (5/6 november 2020) zijn definitieve besluiten genomen over de schuldquote, inclusief beperkende maatregelen/ombuigingen op investeringsniveau. Bij de Kadernota wordt hierop teruggekomen.
Update 26 mei 2021: in kadernota wordt hierop ingegaan.

Toezegging

* De gemeenteraad met ingang van de begrotingscyclus 2022-2025 bij de kadernota te informeren over de maatregelen die, zowel beleidsmatig als financieel, reeds zijn en worden genomen om de schuldenlast te verminderen;
* De gemeenteraad bij de kadernota extra voorstellen voor te leggen om de schuldquote te verlagen, aanvullend op de reeds genomen maatregelen in de strategische heroriëntatie;
* Deze voorstellen voor aanvullende verlaging van de schuldquote niet te baseren op een lastenverhoging, zoals een verhoging van de ozb, bestemmingsheffingen of leges,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.