M-96

Motie Corona-effecten verwerken in begroting 2021

Status

De raad zal middels een RIB in maart tussentijds worden geïnformeerd over de stand van zaken mbt de effecten van corona.
Update april 2021: Inhoudelijke RIB is al aangeboden. RIB over financiële gevolgen wordt in april in college behandeld en aangeboden

Toezegging

Verzoekt het college:
1. De te verwachten effecten van de coronacrisis in de begroting 2021-2024 te verwerken
bij de voorjaarsnota en de raad hierover daaraan voorafgaand in de maart-rib te
informeren;
2. Hierbij zowel aandacht te besteden aan de beleidsmatige prioriteiten van het college als
aan de verwachte lasten en baten (waaronder compensatie vanuit de Rijksoverheid);
3. De raad tussentijds te blijven informeren over de lokale gevolgen en aanpak van de
coronacrisis

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.