M-96

Motie Corona-effecten verwerken in begroting 2021

Status

De raad zal middels een RIB in maart tussentijds worden geïnformeerd over de stand van zaken mbt de effecten van corona

Toezegging

Verzoekt het college:
1. De te verwachten effecten van de coronacrisis in de begroting 2021-2024 te verwerken
bij de voorjaarsnota en de raad hierover daaraan voorafgaand in de maart-rib te
informeren;
2. Hierbij zowel aandacht te besteden aan de beleidsmatige prioriteiten van het college als
aan de verwachte lasten en baten (waaronder compensatie vanuit de Rijksoverheid);
3. De raad tussentijds te blijven informeren over de lokale gevolgen en aanpak van de
coronacrisis

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.