M-99

Motie Inburgeren en dan….?’

Status

PA 28-10-2020: Wethouder De Weger zegt toe de raad aan de hand van raadsinformatiebrieven te informeren over de inburgeringswet, maatschappelijke opvang, begeleid Wonen, de nieuwe wet schuldhulpverlening en inkoop;

In februari 2021 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 'Inburgeren en dan …?'
Update december: Op 4 februari wordt een themabijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd.

Update februari: RIB D21005493 is aan de raad aangeboden. Op 4 februari is deze besproken tijdens een thema-avond.

Toezegging

verzoekt het college:
1. Te komen met een voorstel voor het realiseren van de invoering van de Inburgeringswet
binnen onze gemeente met bijzondere aandacht voor de Route Z Groep waarbij de
nadruk ligt op participatie op een lokaal niveau;
2. Om met een voorstel te komen dat mogelijk maakt en stimuleert dat ook na het traject
van inburgeren mensen mee gaan doen in de samenleving, met als doel om nieuwe
Nederlanders te motiveren en in contact te brengen met het bredere
ondersteuningsaanbod in Woerden.
3. De voorstellen, genoemd onder punt 1 en 2, in Q1 2021 voor te leggen aan de raad;
4. De raad te informeren voor 1 februari 2021 over de invoering van de inburgering bij de
gemeente per 1 juli 2021

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.