P-005

Omgevingsvisie Woerden (vooheen P-245)

Status

In april ontvangt u een raadsinformatiebrief met het proces van de participatie en de besluitvorming
Update juli 2021: De beoogde besluitvorming staat gepland voor december 2021.
Griffie (27/10): Op 18 november vindt een themabijeenkomst plaats over de Omgevingsvisie.
Update december 2021: De ontwerp-Omgevingsvisie ligt nu ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Deze periode loopt nog tot en met 16 december 2021. De definitieve omgevingsvisie wordt in februari 2022 voorgelegd ter besluitvorming. Update 8 februari: De omgevingsvisie en nota van zienswijzen zijn op 25 januari door het college vastgesteld en doorgeleid voor besluitvorming naar de raad.
Update 18 februari: Tijdens de Politieke Avond van 17 februari is geconcludeerd dat op 24 februari zal worden bepaald om wel of geen besluit over dit voorstel te nemen. Mogelijk wordt een motie vreemd ingediend om richting te geven voor de nieuwe raad.
Update maart 2022: Tijdens de raadsvergadering van 24 februari is besloten het raadsvoorstel aan te houden tot na de verkiezingen en is een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen met aanvullingen op de Omgevingsvisie.

Toezegging

"In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld."

Motie vreemd (R 24-02-2022):
verzoekt het (demissionaire) college:
in de tussenliggende periode de volgende onderwerpen in de Omgevingsvisie (of programma’s) nader uit te werken om vervolgens aan de nieuwe raad ter vaststelling aan te bieden:
• de integratie en situering van biodiversiteit, natuurwaarden en klimaatadaptie;
• de sociale samenhang, leefbaarheid en voorzieningen in de bestaande wijken;
• de kunst in de openbare ruimte;
• de effecten van de woningbouw op de verkeersafwikkeling, inclusief de fiets;
• de voorzieningen op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en recreatie;
• de (woon)invulling van de boerenerven en vrijkomende agrarische bebouwing;
• de onderbouwing ten aanzien van onderzoeksgebied voor woningbouw ten noorden van Harmelen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.