P-255

Extra middelen voor tekorten Jeugdzorg

Status

Toezegging

Aan een bedrag van € 465.000 wordt nader invulling gegeven op basis van een plan van aanpak. De overige middelen (600.000 euro) zijn voorlopig in programma 7 (Algemene Inkomsten) gereserveerd. Op basis van nadere planuitwerking worden deze middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt op een later moment een begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd (p. 6).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.