R-001

Paraplubestemmingsplan n.a.v. intiatiefvoorstel kleine windmolens (vooheen R-1)

Status

Update mei: De wijziging van het bestemmingsplan wordt meegenomen in het omgevingsplan. Binnenkomende aanvragen, die voldoen aan het beleid, worden momenteel met afwijking (kruimel) verleend. Volledigheidshalve, er komt dus geen paraplubestemmingsplan.
Update maart: bovenstaande is nog steeds actueel.
Update oktober: in verband met wederom uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is toch nog de voorbereiding van een paraplubestemmingsplan kleine windmolens opgestart, dat naar verwachting in Q1 als ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Toezegging

3. Het college opdracht te geven de bestemmingsplannen aan te passen conform beslispunten 1 en 2 middels een paraplubestemmingsplan, dat op de kortst mogelijke termijn wordt opgesteld, ter inzage gelegd en voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.