R-024

Update pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern (vooheen R-87)

Status

Update maart 2022: Het eindrapport wordt in maart (2022) opgeleverd en voorgelegd aan het huidige college eind maart/ april. Aansluitend volgt een raadsinformatiebrief. Het eindrapport bevat een doorkijk naar de vervolgstappen. Het nieuwe college en raad besluiten over de voortgang van het project. Update april 2022: Oplevering eindrapport is verschoven naar medio april (2022). Op 19 april ter kennisname in college. Update juni/juli 2022: Het eindrapport Vitale Binnenstad 2020 is opgeleverd en met een raadsinformatiebrief D/22/060036 aangeboden aan de raad. Als vervolg daarop is in juni via een raadsinformatiebrief D/22/065703 de -inmiddels ondertekende- intentieverklaring aangeboden.

Toezegging

(Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030) Na verkiezingen: Nadere besluitvorming in de nieuwe raadsperiode over het vervolg. Mogelijke aanpassing beleid (doorvertaling rapport en visie) o.a. in bestemmingen/ omgevingsvisie/ aanpassing beleidskader binnenstad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.