R-024

Update pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern (vooheen R-87)

Status

Update maart 2022: Het eindrapport wordt in maart (2022) opgeleverd en voorgelegd aan het huidige college eind maart/ april. Aansluitend volgt een raadsinformatiebrief. Het eindrapport bevat een doorkijk naar de vervolgstappen. Het nieuwe college en raad besluiten over de voortgang van het project. Update april 2022: Oplevering eindrapport is verschoven naar medio april (2022). Op 19 april ter kennisname in college. Update juni/juli 2022: Het eindrapport Vitale Binnenstad 2020 is opgeleverd en met een raadsinformatiebrief D/22/060036 aangeboden aan de raad. Als vervolg daarop is in juni via een raadsinformatiebrief D/22/065703 de -inmiddels ondertekende- intentieverklaring aangeboden. Uit deze raadsinformatiebrief: 'In de tweede helft van 2022 zal het eindrapport Vitale binnenstad Woerden 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Het verder continueren van de samenwerking in de kerngroep door middel van een samenwerkingsovereenkomst is een andere vervolgstap.

Toezegging

(Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030) Na verkiezingen: Nadere besluitvorming in de nieuwe raadsperiode over het vervolg. Mogelijke aanpassing beleid (doorvertaling rapport en visie) o.a. in bestemmingen/ omgevingsvisie/ aanpassing beleidskader binnenstad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.