R-024

Update pilot vitale binnenstad/ vitale dorpskern (voorheen R-87)

Status

Update maart 2022: Het eindrapport wordt in maart (2022) opgeleverd en voorgelegd aan het huidige college eind maart/ april. Aansluitend volgt een raadsinformatiebrief. Het eindrapport bevat een doorkijk naar de vervolgstappen. Het nieuwe college en raad besluiten over de voortgang van het project. Update april 2022: Oplevering eindrapport is verschoven naar medio april (2022). Op 19 april ter kennisname in college. Update juni/juli 2022: Het eindrapport Vitale Binnenstad 2020 is opgeleverd en met een raadsinformatiebrief D/22/060036 aangeboden aan de raad. Als vervolg daarop is in juni via een raadsinformatiebrief D/22/065703 de -inmiddels ondertekende- intentieverklaring aangeboden. Uit deze raadsinformatiebrief: 'In de tweede helft van 2022 zal het eindrapport Vitale binnenstad Woerden 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Het verder continueren van de samenwerking in de kerngroep door middel van een samenwerkingsovereenkomst is een andere vervolgstap. Update Januari 2023: De besluitvorming over het eindrapport Vitale binnenstad is verschoven naar eind Q2 2023. Het eindrapport Vitale binnenstad zal uitgewerkt gaan worden in het vernieuwde beleidskader binnenstad 2023-2030. De planning is om het beleidskader binnenstad 2023-2030 eind Q2 2023 aan de raad voor te leggen. De besluitvorming over de Vitale binnenstad zal dus gaan via het beleidskader binnenstad 2023-2030. Het raadsvoorstel kan verwacht worden eind Q2 2023. Het eindrapport Vitale binnenstad wordt uitgewerkt in het beleidskader binnenstad 2023-2030 die naar verwachting eind Q2 2023 naar de raad wordt gestuurd. Update 30/05/2023: Er wordt in Q3 een themasessie in de raad gepland over het beleidskader binnenstad/ vitale binnenstad (Er is een verzoek ingediend voor een themasessie op 24 augustus 2023). Na de themasessie komt het raadsvoorstel begin Q4 2023 naar de raad. Update 30/6: politieke avond is gepland op 21 september. Update 22/09 : politieke avond is gecancceld. Naar aanleiding van de uitkomsten vitale binnenstad is er een splitsing aangebracht in het traject in overleg met alle betrokken partijen richting vitale binnenstad. Aan de ene kant opzet centrummanagement- organisatie en aan de andere kant beleidskader binnenstad. Dat betekent dat er twee raadsvoorstellen komen. Voor opzet centrummanagementorganisatie komt deze Q4 2023 en het raadsvoorstel beleidskader binnenstad Q2 2024. Update 14/12 Raadsvoorstel opzet centrummanagement -organisatie staat klaar in Join, december in het college en januari in de raad. Raadsvoorstel beleidskader binnenstad in Q2 2024.

Toezegging

(Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030) Na verkiezingen: Nadere besluitvorming in de nieuwe raadsperiode over het vervolg. Mogelijke aanpassing beleid (doorvertaling rapport en visie) o.a. in bestemmingen/ omgevingsvisie/ aanpassing beleidskader binnenstad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.