R-027

Laadvisie - Amendement - Laadpalenbeleid (vooheen R-92)
Motie aan de slag met laadlantaarns
Motie Parkeren en laden horen bij elkaar

Status

Update februari: de laadvisie en het beleids-/lichtplan worden in Q3 aan de raad aangeboden, dit wordt nader gespecificeerd.
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en P-231.
Griffie (8/10): Planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt nagegaan.

Griffie (18/2): Dit punt wordt samengevoegd met andere onderwerpen binnen de 'laadvisie'.
Update (1/6): de planning wordt nader toegelicht in de rib houdende de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 inzake Visie op laadpalen Woerden
Update september 2022: Projectgroep is gestart. Deze motie wordt meegenomen in het opstellen van de Laadvisie voor Woerden. Plan van Aanpak geeft de volgende planning: juni 2023 Laadvisie behandelen in de gemeenteraad.
Update oktober 2022 (griffie): Uit raadsinformatiebrief D22062823 (beantwoording schriftelijke vragen D66): 'Inmiddels heeft dit geleid tot een overeenkomst met een externe partij. Deze partij heeft aangegeven na de zomer te kunnen starten met de laadvisie en verwacht deze in Q1 van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.'
Update oktober 2022: op 13 oktober heeft de raad de motie 'parkeren en laden horen bij elkaar' aangenomen.
Update 5dec22: Update oktober is niet correct, planning is conform update september --> juni 2023

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
de volgende toevoegingen worden opgenomen in Programma 6. (ruimtelijke ontwikkeling en wonen):
- een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden op te stellen;
- daarbij onderscheid te maken tussen bestaande woon/winkelgebieden en nieuw te ontwikkelen locaties;
- dit als raadsvoorstel ter besluitvorming uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen;
- de eenmalige kosten van maximaal € 25.000 te dekken door deze ten laste te brengen van het geprognotiseerde jaarresultaat (begrotingssaldo 2022).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.