R-027

Laadvisie - Amendement - Laadpalenbeleid (vooheen R-92)
Motie aan de slag met laadlantaarns

Status

Update februari: de laadvisie en het beleids-/lichtplan worden in Q3 aan de raad aangeboden, dit wordt nader gespecificeerd.
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en P-231.
Griffie (8/10): Planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt nagegaan.

Griffie (18/2): Dit punt wordt samengevoegd met andere onderwerpen binnen de 'laadvisie'.
Update (1/6): de planning wordt nader toegelicht in de rib houdende de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 inzake Visie op laadpalen Woerden
Update september 2022: Projectgroep is gestart. Deze motie wordt meegenomen in het opstellen van de Laadvisie voor Woerden. Plan van Aanpak geeft de volgende planning: juni 2023 Laadvisie behandelen in de gemeenteraad.

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
de volgende toevoegingen worden opgenomen in Programma 6. (ruimtelijke ontwikkeling en wonen):
- een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden op te stellen;
- daarbij onderscheid te maken tussen bestaande woon/winkelgebieden en nieuw te ontwikkelen locaties;
- dit als raadsvoorstel ter besluitvorming uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen;
- de eenmalige kosten van maximaal € 25.000 te dekken door deze ten laste te brengen van het geprognotiseerde jaarresultaat (begrotingssaldo 2022).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.