R-029

Omgevingswet - Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Beleidsnota PFAS

Planschade verordening

Verordening kwaliteit VTH

Status

Zoals in de RIB Routekaart aangegeven wordt gewerkt naar een voorstel voor bestuurlijke besluitvorming in het najaar 2021 (oktober). Er is inmiddels door pfh gesproken met de voorzitter van de cie Rk&E over ideeën van de commissie en bekeken zal worden in hoeverre deze passen binnen de gekozen 2 fasen strategie (fase 1: minimaal noodzakelijke stappen voor inwerkingtreding regelen, fase 2: verdere invulling beleid ruimtelijke kwaliteit tijdens Transitiefase).
Update 19/10/21: besluitvorming is verplaatst naar Q1 2022.
Update november 2021: Het te formuleren beleid Pfas wordt meegenomen in de nota bodembeheer die op regionaal niveau wordt voorbereid. Deze nota bodembeheer wordt rond de jaarwisseling voorgelegd aan het college waarna het besluitvormingstraject in gang wordt gezet. Besluitvorming door de raad dient vóór de ingewerkintredingsdatum van de Omgevingswet, 1 juli 2022, plaats te vinden.
Update december: Besluitvorming verplaatst naar Q2 2022
Update 17/12: Er is sinds begin december een modelverordening van de VNG beschikbaar. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe verordening. Verordening wordt voor eind Q2 2022 ter behandeling aangeboden indien de Omgevingswet 1 juli 2022 in werking treedt. Indien Omgevingswet wordt uitgesteld met een halfjaar of jaar wordt de vaststelling van de verordening ook uitgesteld.
Update april 2022: de nota bodembeheer is in concept vastgesteld in het college en wordt op 9 februari gepubliceerd en ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Binnenkort wordt het besluitvormingstraject richting de Raad opgepakt.
Update mei 2022: er volgt nog een nieuwe plannen, nu de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Toezegging

26-04-2021: 'Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn geregeld: […] Tenslotte wordt er een
besluit genomen tot instelling van de een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (huidige cie RkE) ingesteld.'

31-07-2021: 'De beleidsnota PFAS wordt in het najaar opgesteld en zal dan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.'

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.