R-26

Ontwerp-warmtevisie

Status

In Q4 2021 ontvangt de raad een voorstel

Toezegging

Na de zomer wordt, op basis van de input vanuit het participatieproces en het raadsbesluit over de selectiecriteria en uitgangspunten, een concept warmtevisie opgesteld. Na een brede inspraakronde wordt het ontwerp voor de Warmtevisie
Woerden eind 2021 voorgelegd aan de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.