R-53

Voortgang verdere decentralisatie Beschermd Wonen

Status

Eind september/begin oktober 2021 wordt de raad geinformeerd over de voortgang verdere decentralisatie Beschermd Wonen (hangt samen met R-14 op de LTA).
Update 15 november: de termijn wordt december 2021.

Toezegging

Wij komen in het derde kwartaal 2021 bij u terug met verdere informatie over het nieuwe verdeelmodel en om met u een aantal strategische keuzes die gemaakt moeten worden voor het U16-regioplan te bespreken. Er wordt hiervoor een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Mocht het nodig zijn u eerder in het proces te informeren over ontwikkelingen, ontvangt u voor deze datum een raadsinformatiebrief. Uw raad heeft een besluitvormende bevoegdheid over de strategische keuzes over intergemeentelijke samenwerking na 2023 evenals over de begroting en eventuele financiële voorstellen op het gebied van BW. Wens is om de besluitvorming over de strategische keuzes/het vaststellen van dit U16 Regioplan plaats te laten vinden vóór 2022, mits alle gegevens en randvoorwaarden tijdig bekend zijn (zoals bijvoorbeeld de hoogte van de Wlz uitname en het definitieve verdeelmodel) via een raadsbesluit. Ook de Participatieraad wordt in de fase vóór besluitvorming betrokken om input te leveren en mee te denken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.