R-71

Beleidsnota PFAS

Status

Update november: Het te formuleren beleid Pfas wordt meegenomen in de nota bodembeheer die op regionaal niveau wordt voorbereid. Deze nota bodembeheer wordt rond de jaarwisseling voorgelegd aan het college waarna het besluitvormingstraject in gang wordt gezet. Besluitvorming door de raad dient vóór de ingewerkintredingsdatum van de Omgevingswet, 1 juli 2022, plaats te vinden.

Toezegging

De beleidsnota PFAS wordt in het najaar opgesteld en zal dan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.