T-005

Eindrapport toekomst WoerdenSport (voorheen T-485)

Status

In het de loop van 2023 wordt de raad geinformeerd over het plan van aanpak.
Update 15 november 2021: In Raadsinformatiebrief d.d. 12 oktober 2021 (D/21/036411) heeft het college de raad geïnformeerd over de planning van de toekomst van de zwembaden.
Deze planning is als volgt:
• Eind 2022 Kaders voor onderzoek met gemeenteraad bespreken en budget aanvragen
• Begin 2023 Start onderzoek door extern adviesbureau
• Eind 2023 Rapport plus advies naar gemeenteraad voor besluitvorming
• Begin 2024 Uitwerking en uitvoering besluit gemeenteraad
Update 11 april 2022:
In Raadsinformatiebrief d.d. 22 maart 2022 (D/22/054190) heeft het college de raad geïnformeerd over de start van het onderzoek aangaande de toekomstige invulling van het binnenzwemwater in Woerden.
Update 15 december 2022: Het raadsvoorstel 'Toekomst Zwembaden' is op 15 december tijdens de Politieke Avond besproken en doorgeleid voor besluitvorming op 21 december. Tijdens de vergadering heeft wethouder Rozendaal twee toezeggingen gedaan: Wethouder Rozendaal zegt toe in het vervolgonderzoek ook de locatiekeuze mee te zullen nemen. De wethouder zegt tevens toe in het komende half jaar de raad tussentijds te zullen informeren over de grondprijzen.
Update 31 augustus 2023. De raad is voor de zomer geïnformeerd over de stand van zaken. In de kern is deze: vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit is het onderzoek nog niet begonnen. De aandacht wordt nu gericht op twee zaken, namelijk een versneld onderzoek naar de eventuele vorming van een sportbedrijf en het nader uitwerken van twee scenario's m.b.t. de zwembaden Batenstein en H2O. M.b.t. de eventuele oprichting van een sportbedrijf is een 1e concept notitie opgeleverd.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe dat het plan van aanpak in 2022 aan de raad wordt voorgelegd en dat in 2023 het eindrapport over de toekomst van WoerdenSport gereed zal zijn.

Motie 'Stap voor stap' (aangenomen op 23 januari 2023)
verzoekt het college:
1. voorafgaande aan de start van het onderzoek een planning aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij de fasering duidelijk afgebakend wordt;
2. direct bij aanvang van het onderzoek van de scenario’s te starten met een gebiedsverkenning naar de mogelijke locaties voor één nieuw zwembad;
3. bij de gebiedsverkenning ook de effecten van de grondposities te onderzoeken en mee te wegen;
4.de gemeenteraad, zo snel als mogelijk, doch uiterlijk voor het zomerreces, na de start van het onderzoek te informeren d.m.v. een raadsinformatiebrief over de bevindingen m.b.t. de gebiedsverkenning en de daarbij behorende effecten van de grondposities.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.