T-012

Beheersplan realisatie ruimtelijke plannen (vooheen T-500)

Status

Griffie (27/10): de Nota Grondbeleid is nog niet bij de raad aangeleverd.
Griffie (18/2): De Nota Grondbeleid is na de Politieke Avond van 3 februari terug naar de tekentafel gegaan.

Toezegging

Wethouder de Regt geeft aan het verzoek in de aangekondigde motie heel logisch en constructief te vinden. Hij zegt toe de intentie daarvan mee te nemen in de bestaande afspraken. Met de raad wordt dit in een besloten sessie bediscussieerd (voor behandeling van de programmabegroting) aan de hand van de Nota grondbeleid. In die sessie zal het college ook het plan over hoe de risicobuffer en de risico’s in balans kunnen worden gebracht, bespreken met de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.