T-036

Programmabegroting 2023:

Boeggolf investeringen en effecten

Motie - Aanpak hardrijders in de wijk

Status

Update oktober 2022: wordt dit najaar opgepakt. Planning is nog steeds om Q2 van 2023 met een actieplan te komen.
Update n.a.v. begrotingscommissie 3 november:
Vraag Inwonersbelangen: Wat is de reden dat de door ons ingediende motie ‘Aanpak hardrijders in de wijk’ niet in de begroting is opgenomen?
De motie bestaat uit 2 onderdelen. Voor het opstellen van een actieplan, het eerste onderdeel, is in de najaarsrapportage 20k opgenomen. Deze valt onder de jaarschijf 2022.
Het tweede onderdeel, de uitvoering van het actieplan opnemen in de meerjarenbegroting, is direct afhankelijk van hetgeen in het actieplan is opgenomen. Er is onlangs gestart met het uitvoeren van de motie, maar er is nog geen zicht op inhoud en omvang de acties die in het actieplan worden opgenomen. Zoals door de motie is opgedragen zal het actieplan in Q2 van 2023 gereed zijn. De financiële consequenties van de uitvoering van dit plan worden in de Kadernota 2024 opgenomen.
Update 5dec22: schriftelijk beantwoord in begrotingscommissie, afgedaan (zie verder M-045)

Toezegging

De wethouder zegt toe dat het college de raad bij het raadsvoorstel voor de programmabegroting 2023 en volgende zal informeren over de boeggolf van investeringen en de effecten van die investeringen.

Motie aanpak hardrijders in de wijk: verzoekt het college:
1. in het tweede kwartaal van 2023 te komen met een actieplan hoe hardrijders in wijken tot ander gedrag te krijgen, zodat deze grote ergernis in de buurten en wijken serieus worden genomen;
2. dit in de begroting van 2023 – 2026 op te nemen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.