T-403

Ontwikkelingskader Middelland

Status

Op 23 november 2018 heeft Raad besloten over bijdrage vanuit Reserve Volkshuisvesting naar in te stellen Reserve Gebiedsfonds Middelland. Op 7 februari is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwerp-structuurvisie. Na de terinzagelegging zal deze via het college ter behandeling aan de Raad worden aangeboden. Door de beantwoording van de zienswijzen en de aanpassing van de structuurvisie is het niet haalbaar om de structuurvisie vóór de zomer aan de Raad aan te bieden. Voorstel is dan ook om de besluitvorming te laten plaatsvinden in september 2019. Onderdeel van de structuurvisie is ook de Nota Reserve Gebiedsfonds Middelland.

Toezegging

- De raad mogelijk dit jaar of begin 2019 een raadsvoorstel ontvangt over het fonds / reserve Volkshuisvesting Ontwikkelingsvisie Middelland (zie ook: het raadsbesluit van 22 juni 2017.
- Wethouder Noorthoek zegt toe naar aanleiding van de vragen over leegstand gebouwen Middelland en huisvesting arbeidsmigranten dat de raad een actieplan (visie) ontvangt over Middelland.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.